Ekipa IGE normaliza bee nalihun iha estrada ligadu Taibesi ba Becora. Imajen/Mídia MOP

DILI, 24  janeiru 2022 (TATOLI)—Servisu Obra Públika (SOP) munisípiu Covalima, iha tinan ne’e sei halo reabilitasaun ba estrada rurál iha postu adminitrativu sira iha hamutuk kilómetru 38.

“Ami-nia planu ne’ebé mak ami aprezenta atu halo reabilitasaun estrada rurál iha tinan ne’e hamutuk kilómetru 48, maibé imposivel atu bele realiza hotu tanba depende ba orsamentu tanba ami apresenta de’it planu,” Diretór SOP Covalima, Alberto Cardoso, hateten ba Agência Tatoli, liuhosi telefónika, segunda ne’e.

Bazea planu hosi SOP Covalima, tinan ne’e sei reabilitasaun estrada rurál iha postu administrativu Fataumea iha parte Belulik Kraik sei reabilita estrada rurál hamutuk kilómetru 2,800, postu administraivu Tilomar kilómetru tolu (3), postu administrativu Fohorem iha suku Dato Tolu, aldeia Natardik kilómetru neen (6), postu administrativu Fatululik kilómetru 12 no postu adminitrativu Suai Vila iha suku Beco kilómetru 17.

“Ita hotu reza makaas, iha osan nune’e planu sira-ne’e bele implementa. Panu ne’e, ami aprezenta iha Dirasaun Planeamentu Nasionál (DPN) hodi submete ba iha Ajénsia Dezenvolvimentu Nasionál (AND),” nia hateten.

Reabilitasaun estrada rurál kilómetru 38 iha munisípiu Covalima liu-liu iha postu administrativu sira sei gasta osan hamutuk millaun $7-resin.

Enkuantu, Orsamentu Jerál Estadu 2022 ba Ministériu Obra Públika (MOP) ho montante hamutuk $160,431,417.

Orsamentu ne’e fahe ba saláriu no vensimentu $3,113,499, bens servisu $26,086,873, kapitál menór $1,046,096, kapitál dezenvolvimentu $23,184,949, no transferénsia públika $107,000,000.

Aleinde ne’e, verba ne’ebé prevee sei finansia programa lima hanesan estrada no ponte $32,873,534, dezenvolvimentu rurál urbana $3,624,246, boa-governasaun no jestaun instituisionál $16,933,637, água no saneamentu $17,000,000 no eletrisidade $90,000,000.

Notísia Relevante: 2022, SOPMC reabilita estrada rurál ho distánsia kilómetru 42,33

Jornalista  : Celestina Teles

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADE HUSI MTCIiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here