Prezidente Komisaun G, Deputadu António Verdiál de Sousa. Imajen TATOLI/Evaristo Soares Martins.

DILI, 12 janeiru 2022 (TATOLI)—Komisaun G ne’ebé trata asuntu Edukasaun, Juventude, Kultura no Sidadania, kuarta ne’e liuhosi reuniaun komisaun aprova planu no kalendáriu fiskalizasaun ba tinan ne’e.

“Ohin Komisaun G hala’o enkontru dahuluk hamutuk ho deputadu na’in-10 ne’ebé haknaar an iha komisaun hodi aprova planu ba tinan fiskál 2022 no kalendáriu fiskalizasaun,” Prezidente Komisaun G, António Verdiál, hateten ba jornalista sira hafoin ramata enkontru iha Parlamentu Nasionál.

Kalendáriu fiskalizasaun sei kobre ba iha munisípiu haat hanesan Manatuto, Baucau, Lautém no Viqeque no realizasaun fiskalizasaun ne’e sei to’o iha loron 04 fevereiru ne’e.

Komisaun delibera planu fiskalizasaun ba iha infraestrutura edukativu no haree ezekusaun fundu públiku tinan fiskál 2021.

“Hanesan ita hotu hatene tinan kotuk PN aprova osan lubun ba MEJD halo konstrusaun ba eskola sira iha territóriu nasionál no projetu ne’e projetu komunitariu kona-ba lala’ok implementasaun iha terenu ne’e oinsa no to’o ona iha ne’ebé. Tanba ne’e komisaun hola inisiativa atu lalais tun ba kraik hodi hare asuntu hirak ne’e, ligadu ho ema ne’ebé kaer projetu komunitáriu ne’e,” nia dehan.

Ho fiskalizasaun ne’e reprezentante povu tun direta ba terrenu atu rona, haree, observa hafoin sei prodús relatóriu no identifika buat ruma presiza esklarese hosi MEJD hodi fó hanoin ba malu, atu nune’e dezenvolvimentu bele hamosu produtividade.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here