INFORDEPE. Imajen/Espesiál

DILI, 10 janeiru 2022 (TATOLI)–Universidade Nasionál Timor-Lorosa’e (UNTL) sei realiza graduasaun nível akadémiku baxarelatu ba profesór hamutuk 595 iha munisípiu neen, ne’ebé profesór sira ne’e antes hala’o estudu iha Institutu Nasionál Formasaun Dosente no Profisionál Edukasaun iha Timor-Leste (INFORDEPE).

Prezidente INFORDEPE, Manuel Gomes, hateten, daudaun ne’e parte rua realiza ona enkontru hodi haree pontu situasaun, nune’e bele termina data seremónia graduasaun.

“Graduasaun iha Bobonaro, Ermera no Oé-cusse sei realiza graduasaun ketak, enkuantu Manufahi no Covalima sei gradua hamutuk iha Ainaro, Viqueque no Lautém hamutuk iha Baucau, no Manatutu, Aileu no Liquiçá iha Dili,” Prezidente institutu informa iha ninia knaar fatin, Balide, segunda ne’e.

Notísia relevante: UNTL-INFORDEPE realiza judisium ba profesór baxarelatu 1.500 iha munisípiu hitu

Tuir dadus, profesór ne’ebé partisipa ona judisium no hein gradua maka Ainaro ho graduadu 263, Covalima 180, Manufahi 197, Liquiçá 108, Baucau 256, Viqueque 101, Dili 246 no Aileu 79.

Enkuantu, planu judisium iha loron 15 janeiru maka Bobonaro ho estudante 434, Ermera 373, no Lautém 89.

“Maibé Oé-cusse ho ninia estudante 148, ninia prosesu judisium no graduasaun sei ikus. Signifika sei realiza dala-ida de’it atu minimiza dezlokasaun dala-rua, tanba agora situasaun la hanesan uluk ne’ebé ita ho karreta bele tama hosi Mota-ain, maibé agora ho ró, entaun labele ba-mai. Tanba ne’e ikus maka ita realiza loron ida judisium loron ida ba graduasaun,” nia akresenta.

Kona-ba atributu ne’ebé kandidatu graduadu sei uza iha graduasaun, UNTL mak sei prepara.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here