Telekomunikasaun uza fibra óptika. Imajen/Espesiál

DILI, 05 janeiru 2022 (TATOLI)—Vise-Prezidente Komisaun E ne’ebé trata asuntu Infaestrutura, Fabião de Oliveira, hateten ligasaun kabu submarinu tenke asegura segredu nasaun.

Notisia Relevante: Projetu ligasaun kabu submarinu iha ona CNA

Deputadu Fabião de Oliveira hateten, projetu ligasaun kabu submarinu daudaun ne’e ninia progressu konkursu iha ona Komisaun  Nasionál Aprovizionamentu (CNA, siglá protugés) no bainhira konklui ona empreza ne’ebé sai vensedór mak Komisaun E hanoin atu bolu kompañia hodi bele halo aprezentasaun.

Aprezentasaun ne’e hodi hatene loos ninia lala’ok no konteúdu halo koneksaun hosi ne’ebé mak mai, seguru ka la’e ba segredu nasaun nian tanba internet.

“Importante mak rai segredu nasaun nian. Ita lakoi hanesan uluk, ita-nia segredu nasaun nian balun nakloke ba nasaun seluk atu deskobre,” Deputadu ne’e hateten ba Agéncia Tatoli iha Parlamentu Nasionál, kuarta ne’e.

Notisia Relevante: Kompañia internasionál 20 interese kompete projetu kabu submarinu

Vantajen bo’ot bainhira ligasaun kabu submarinu mai Timor-Leste mak bele aselera lais sistema eletrónika internet ho di’ak liután.

Tanba durante ne’e Timor-Leste depende liu ba kompañia operadór telekomunikasaun sira ne’ebé eziste.

“Maibé ho Timor-Leste nia kabu submarinu dada rasik mai Timor-Leste, hau hanoin prosesu lais liu no ita-nia área territóriu laran bele asesu ba iha internet baratu,” nia dehan.

Deputadu hosi Bankada Fretilin ne’e hateten, iha desvantazen presiza seguru hanesan timor-oan  hotu hatene se dada hosi Austrália mai, entaun Timor-Leste nia tasi kle’an tuir tékniku sira esplika ida-ne’e no haree risku saida.

Maibé, tuir nia, se haree risku ki’ik liu no possibilidade vantazen bootliu signifika nesesidade di’ak ba povu Timor-Leste.

Komisaun E nia servisu toma konta ba telekomunikasaun, ne’eduni kria ekipa atu halo akonpañamentu fiskalizasaun ba prosesu tomak iha inisíu konstrusaun dada kabu submarinu preparasaun to’o ramata tanba despeza sira mai hosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE).

Notísia Relevante: 2021, Governu aloka millaun $41 ba instalasaun kabu submarinu

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here