Xefe Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosiál HoREX Baucau, Claudino Ximenes. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

BAUCAU, 03 dezembru 2022 (TATOLI) – Hospital Rejionál Eduardo Ximenes (HoREX) Baucau rejista pasiente hamutuk na’in-75 iha sala emerjénsia durante inísiu janeiru.

Xefe Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosiál HoREX Baucau, Claudino Ximenes, hateten, hosi kazu hirak-ne’e kompostu hosi labarik no ema-boot, na’in-hitu monu ho motorizada hetan kanek-kmaan, pasiente na’in-rua transferénsia hosi munisípiu Lautém, monu ho motorizada, kondisaun tohar iha parte ain-loos.

“Durante hahú hosi dia 01 to’o dia 03 iha ospital Baukau iha sala emerjénsia rejista pasiente ne’ebé mak tama iha emerjénsia hamutuk-75,” Claudino hateten iha Vila Nova, segunda ne’e.

Enkuantu pasiente na’in-hitu kanek tanba violénsia doméstika, pasiente na’in-lima hetan tuda hosi ema deskoñnesidu, iha mós pasiente na’in-rua kanek-kmaan.

HoREX mós rejista pasiente labarik mane na’in-rua ho moras dengue no pasiente ne’ebé hetan asidente mout iha tasi Binagua, Laga na’in-ida ne’ebé konsege lori ba HoREX kondisaun  di’ak.

“Ba labarik maioria diarea mak barak ho iis-boot, tanba ita haree ba kondisaun iklima anin-boot, dalaruma hahan la kontrola hosi labarik kiik-oan sira,” Claudino akresenta.

Kona-ba paseinte feto ne’ebé hetan asidente mout iha tasi Binagua, postu administrativu Laga, daudaun hahú rekupera.

PNTL Baucau rejista konfrontu entre joven

Iha parte seluk, Komandu Polísia Nasionál Timor-Leste Munisípiu Baucau rejista konfrontu entre joven durante selebrasaun tinan foun no joven na’in-ida detein iha sela PNTL.

Segundu Komandante PNTL Munisípiu Baucau, Superintendente Asistente José Casemero, hateten, situasaun jerál iha munisípiu Baucau hakmatek durante kalan troka tinan, maske iha loron -1 janeiru mosu konfruntu entre juventude iha área Teulale, Vila Antiga no Uaiwono, Kairabela tanba kondisaun lanu.

“Na’in-haat mak hetan kanek, hotu-hotu halo tratamentu iha HorEX no agora rekupera no liberta hotu ona, tanba kumpri ona prosesu investigasaun,” nia hateten.

Akontesimentu iha área Teulale, Vila Antiga mosu hosi joven na’in-rua ne’ebé hemu-tua hamutuk fila atake malu to’o hetan hotu kanek, no konsege rezolve tuir família inklui mós iha área Uaiwono no Kairavela ne’ebé hetan kanek, tanba kondisaun lanu.

Enkuantu iha aldeia Bahamori, suku Gariuai, Baucau Vila, mosu konfrontu entre juven ne’ebé rezulta uma komunidade balu estrada no PNTL konsege detein joven na’in-ida iha loron 1 janeiru 2022.

“Akontesimentu iha Gariuai, Bahamori tuda-malu, uma balun hetan estragu, depois na’in-ida hetan kanek, PNTL ba kaptura nia ho arma branka,” José akresenta.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here