Imajen/OMS

DILI, 22 dezembru 2021 (TATOLI)— Diretór Ezekutivu Fundasaun Klibur Domin Tibar, Joaquim Freitas Soares, informa, maski iha situasaun pandemia global, maibé konsege kobre atinje tarjetu ne’ebé hosi Ministériu Saúde ba tratamentu pasiente pozitivu tuberkuloze iha munisípiu haat.

Hosi númeru pasiente na’in-510, kompostu hosi munisípi Liquiça no Viqueque deteta ema ho moras TB na’in-55, Baucau no Dili ne’ebé kobre Atauro no Metinaro na’in-104 no aumenta fatin seluk ho na’in-351.

Notísia Relevante: Kada tinan Tuberculose hamate Timoroan na’in 88

Daudaun, paseinte pozitivu tuberkuloze ne’ebé kontinua halo tratamentu intensive iha Klínika ne’e hamutuk 36 no seluk balun rekuperadu ona inklui pasiente balun simu aimoruk tuir oráriu.

“Iha tinan 2021, progresu servisu tuberkuloze nian iha munisípiu haat hanesan Baucau, Liquiça Dili, kompsotu hosi Atauro no Metinaro, Viqueque la’o ho di’ak mesmu tinan ne’e ita hasoru hela pandemia COVID-19.  Ami-nia atinjimentu di’ak liu tanba númeru detesaun kazu kuaze sa’e maka’as liu dook hosi tarjetu ne’ebé mak Ministériu Saúde fó ita,’’ Diretór Ezekutivu, hateten ba Agência TATOLI, via telefónika, kuarta ne’e.

Diretór ne’e dehan, kazu hirak ne’ed deteta tanba pesoál saúde sira servisu tama sai komunidade halo teste no foti amostra hodi hala ezame iha laboratóriu.

“Ita buka no tama sai ba komunidade foti amostra hodi teste ba laboratóriu  hodi halo teste ita mós lori x-ray movel ba komunidade  hodi hasai x-ray depois doutór sira halo interpretasaun hodi deside fó tratamentu,’’ nia akresenta.

Maski, Klínika ne’e hasoru dezafiu liuliu rekursu umanu atu tun ba tereñu liuliu komunidade nia le’et hodi halo teste, maibé kontinua esforsu fó tratamentu di’ak ba komunidade.

Nune’e, iha tinan-oin, Klínika Klibur Domin kontinua servisu hodi halo detesaun kazu tuberkuloze iha komunidade sira nia le’et no vizita uma kain sira.

“Ita sei kontinua lori makina x-ray movél ba komunidade iha área remota sira hodi haruka rezultadu ba médiku espesialista atubele fó tratamentu ba pozitivu TB no kontinua halo edukasaun saúde kona- ba TB.  Ami servisu maka’as atu suporta Ministériu saúde bele elemina tuberkuloze tanba to’o iha tinan 2025 ita tenke elemina TB iha ita-nia rain,’’ nia afirma.

Notísia Relevante: Klínika Klibur Domin rejista pasiente Tuberkuloze na’in-257

Jornalista  : Felicidade Ximenes

Editór         : Florencio Miranda Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here