Koordenadór Forsa Tarefa Prevensaun no Mitigasaun surtu Covid-19 Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.
BOBONARO, 21 dezembru 2021 (TATOLI) – Koordenadór Forsa Tarrefa Prevensaun no Mitigasaun Covid-19 Munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, informa, persentajen taxa kobertura vasinasaun iha postu administrativu Maliana no Bobonaro sei mínimu kompara ho postu sira seluk.

Nia informa, dezde implementasaun programa vasinasaun to’o agora iha sentru saúde postu administrativu  balun atinje ona 75% to’o 100% ona, maibé postu administrativu Bobonaro foin atinje 66%, komposta hosi sentru saúde Cacanea Lourba 62% no Maliana atinje 72%.
Haree ba dadus ne’e, Asesora Asuntu Saúde Gabinete Primeiru Ministru, Danina Coelho ho ekipa forsa tarrefa prevensaun no mitigasaun surtu Covid-19 munisípiu Bobonaro ne’ebé lider hosi Prezidente Autoridade munisípiu Bobonaro, Ernesto de Oliveira Barreto, organiza enkontru ho líder komunitária postu administrativu Maliana hodi avalia progresu no dezafiu implementasaun programa vasinasaun iha munisípiu ne’e.
“Postu Bobonaro ho Maliana ne’e persentajen vasinasaun sei menus, entuaun  ita mai tau hamutuk hanoin atu hare fali dezafiu saida mak ita hasoru durante ne’e, buka rezolve hamutuk nune’e ba oin ne’e númeru vasinasaun iha fatin rua ne’e bele aumenta,” nia ko’alia iha salaun IADE, Bobonaro, tersa ne’e.
Biban ne’e, Asesora Asuntu Saude hosi Gabinete Primeiru Ministru, Danina Coelho, hateten, atinjimentu  kobertura vasinasaun aumenta iha nível aldeia to’o suku presiza kontribuisaun líder komunitaria sira, atubele konvense komunidade partisipa ativu, hodi responde ba meta ne’ebé Governu defini katak popolusaun Timor-leste 80% tenki simu vasina.
“Primeiru Ministru haruka karta ba rai seluk atu apoia vasina mai ita, ikus mai Covax oferese duni vasina ho kuantidade boot, atu Governu bele salva populasaun nia vida hosi moras ida-ne’e,” nia katak.
Presiza trata líder komunitária ho dignu
Xefe Suku Saburai, Vicente dos Santos, hateten, durante ne’e la’ós komunidade sira mak lakohi simu vasina, maibé tanba liña koordenasaun ekipa task-forse ho autoridade lokál mak ladun másimu.
“Ami mak hatene, povu ne’e hakarak vasina mais ita hakfodak de’it to’o  iha-ne’ebá hodi haruka ami avizu tún sa’e, maibé povu sira ba hotu to’os, ne’e oinsá mak ita bolu sira mai vasina, ne’ebé ita presiza mak hadi’a liña koordenasaun,” nia fó hanoin.
Xefe Suku Odomau, Cirilo Bere, informa atu atinje meta ne’e iha, Governu presiza trata líder komunitária sira ho ekipa liña frente sira hanesan, tanba xefe suku ho nia estrutura mós hamriik iha risku Covid-19 nia laran.
“Atu haree ba risku, kompara ami ho polísia komunitária xefe suku boot-liu, maibé valorizasaun polísia sira simu osan mill e tál, xefe suku sira valoriza de’it ho fulan neen dala-ida. Ida-ne’e ladún valoriza ema-nia serbisu tanba polísia la’o hotu-hotu serbisu iha risku,” nia katak.
Entretantu tuir dadus nível munisípiu dezde implementasaun programa vasina até 18 dezembru populsaun Bobonaro ne’ebé simu ona vasina hamutuk 71,484 kompostu hosi doze dahuluk na’in-43,333 korresponde ho 76,4% no doze daruak 28,151 korresponde ho 49,6%.
Bazea ba dadus ne’e servisu saúde munisípiu Bobonaro klasifika, persentajen vasinasaun postu administrativu Atabae okupa atinjementu di’akliu ho totál populasaun alvu 6,100 simu ona  doze dahuluk na’in-6,078 (100%), daruak ema na’in-4,115 (67%), sei falta 597 mk seidauk simu.
Postu administrativu Lolotoe populaasaun alvu  4,048 atinje ona 87%, doze daruak na’in-2,69 atinje ona 573%, postu administrativu Balibo alvu na’in-9,233, simu ona doze dahuluk 6,867 atinje ona 74%,  doze daruk na’in-4,858 atinje ona 53%, sei falta 2,366 mak seidauk simu.
Purtantu, Postu administrativu Cailaco ho totál alvu  5,683 simu ona doze dahuluk 4,120 (72%) doze daruak na’in-2,638 (46%), sei falta 156 mak seidauk simu.
Postu administrativu Maliana alvu 17,236  simu ona doze dahuluk 12,481 (72%) doze daruak 7,552 (44%) no  falta 4,904 mak seidauk simu.
Postu administrativu Bobonaro iha sentru saude Bobonaro alvu 7,051 simu ona doze dahuluk na’in-4,656 (66%), doze daruak na’in-2,827 (40%), falta 2,619 mak seidauk simu.
Iha sentru saúde Cacanea Lourba populasaun alvu 6,961 simu ona doze dahuluk 4,348 (62%),  doze daruak na’in-2,140 (31%) no falta 2,719 mak seidauk simu vasina kompletu.
Jornalista         : Sérgio da Cruz
Editór               : Evaristo Soares Martins
PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here