Tais iha valór sosiál ekonómiku no kulturál

“Iha ita-nia kultura, ita-nia sosiedade, Tais ne’e importante loos…”

“…Rekoñesimentu ida ne’e, orgullu tebes ba ita”

“Ita agredese ita-nia inan soru (tais) na’in sira. UNESCO valoriza, aprova, rekoñese ona ita-nia Tais…”

 Produsaun Tatoli I.P ©2021

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here