Ekipa AIFAESA halo konferénsia imprensa kona-ba rezultadu inspesaun oha terrenu, iha edifísiu Matadouro, segunda (21/12). Imajen/AIFAESA

DILI, 21 dezembru 2021 (TATOLI)—Autoridade Inspesaun Fiskalizasaun Atividade Ekonómika Sanitária no Alimentár (AIFAESA) bainhira halo serbisu iha terrenu, deteta empreza rua faan produtu nesesidade báziku no materiál konstrusaun la normál.

Inspetór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro, hateten, deteta kondisaun ne’e iha loron 15 no 16 dezembru, bainhihra ekipa konjunta kompostu hosi AIFAESA, Polísia Nasionál Servisu Investigasaun Kriminál (PNSIC, sigla portugés) no Servisu Informasaun Polísia (SIP) halo inspesaun atu kontrola empreza sira iha postu administrativu Don Aleixo, Na’in-feto, no Vera Cruz iha munisípiu Dili.

“Inspesaun ba empreza distributór nesesidade bázika lima no empreza materiál konstrusaun haat, hatudu katak empreza hitu fa’an sasán tuir presu normál maibé empreza rua fa’an nesesidade bázika no materiál konstrusaun la normál ka viola dekretu-lei númeru 29/2011, 20 juñu kona-ba presu justu,” Inspetór Jerál AIFAESA hateten liuhosi konferénsia imprensa ne’ebé hala’o iha rezidénsia AIFAESA, Matadouro, segunda ne’e.

Notísia relevante: AIFAESA seidauk simu keixa hosi komunidade relasiona folin sasán sa’e

Nune’e, empreza sira ne’ebé fa’an sasán la tuir lei, parte AIFAESA sei prosesa tuir kompeténsia no lei.

“Ba empreza ne’ebé fa’an sasán la normál, ita-nia parte la’ós haruka hatuun fali folin, maibé ita halo inspesaun de’it, bainhira kontra lei presu justu, ita prosesa ba Ministériu Públiku mak foti desizaun,” nia akresenta.

Aleinde ne’e, liuhosi inspesaun, nota mós iha empreza ida lakohi koopera ho parte AIFAESA hodi submete presu produtu, nune’e AIFAESA sei prosesa tuir kompeténsia bazeia ba dekretu-lei númeru 23/2009, 05 agostu kona-ba rejime infrasaun administrativa kontra ekonomia no seguransa alimentár.

Presu alimentár ne’ebé AIFAESA deteta folin sa’e mak hanesan mina-sona marka Bimoli litru lima ho presu sosa $25,70, ne’ebé presu fa’an $29,50, lukru $ 3,80 (12,88%), nune’e mina Bimoli folin sa’e hahú hosi mili litru to’o litru, Supermi Goreng presu sosa kaixa ida $4,80, fa’an $5,80, lukru $1 (17,24%), terigu marka segitiga kilograma 25 presu sosa $11,60, fa’an $ 14, lukru $2,40 (17,14%).

Ba materiál konstrusaun ne’ebé folin sa’e mak hanesan, besi kotak 5×5cm, presu sosa $25,70, presu fa’an $12,25 no hetan lukru $3,87 (46,2%), besi pipa 1/1/2 inch presu sosa $42,50, presu fa’an $55, lukru $12,50 (29,4%), besi siku 50×50 presu sosa $11,09, presu fa’an $15, lukru $3,91 (35,3%), no kalen/sen 0,20 A, presu sosa $2,05, fa’an $2,75, lukru $0,70 (34,1%).

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here