Atividade sosializasaun iha salaun administrasaun munisipál, segunda (20/12). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 20 dezembru 2021 (TATOLI)—Munisípiu Viqueque liuhosi Diresaun Finansa halo sosializasaun diploma ministeriál númeru 85/2021 kona-ba regulamentu insentivu estraordináriu ba suku no relatóriu relasiona prestasaun konta.

“Ita halo sosializasaun diploma ministeriál ba xefe suku hamutuk na’in-36, tanba presiza priense dokumentu balun. Ho ida-ne’e, ami bolu xefe suku sira hodi tuir sosializasaun nune’e bele kompriende,” Diretór munisípiu Viqueque Asuntu Sosiedade Sivil, Cosme Sarmento, hateten ba Agência TATOLI, iha salaun administrasaun Viqueque, segunda ne’e.

Nune’e, liuhosi sosializasaun ne’e xefe suku sira bele priense formatu relatóriu ba subsídiu estraodináriu.

“Ha’u sente sosializasaun ne’e importante tebes ba xefe suku no finansa suku ida-idak nian, nu’udar mata dalan ida,” nia akresenta.

Iha biban hanesan, Adjuntu munisípiu Viqueque, José de Sousa da Costa, hateten, atu implementa presiza prosedimentu no matadalan ida, tanba ne’e autoridade xefe suku sira tenki tuir hodi kumprende.

“Prosedimentu no regulamentu ne’ebé iha tenki la’o tuir hodi halo relatóriu. Ekipa finansa sei fasilita hodi kapasita xefe suku sira,” nia dehan.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here