Sasán ne’ebé fa’an iha loja, iha Viqueque villa, kinta (16/12). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 16 dezembru 2021 (TATOLI)—Relasiona situasaun COVID-19 ne’ebé limita movimentu sasán hosi rai-li’ur no kuaze tama loron boot Natal no tinan foun, presu nesesidade bázika no matéria konstrusaun iha loja no kios sira iha munisípiu Viqueque hahú sa’e.

Tuir Jerente Loja Beloi, Florencia Guterres da Costa, hateten, presu sasán hahú sa’e kedas iha fulan-setembru to’o agora no iha nesesidade bázika balun mak laiha stock iha merkadu.

“Presu sasán ne’ebé loron-loron ema konsumu kuaze sa’e hotu, la’ós ami mak hakarak hasa’e presu maibé hosi Dili maka folin sa’e,” Jerente loja hateten ba Agência TATOLI, iha Loja Beloi, Viqueque villa, kinta ne’e.

Notísia relevante: Folin sásan iha Baucau sa’e, konsumidór husu Governu halo intervensaun

Nia dehan, presu mina ho marka Bimoli uluk $6, maibé agora sa’e to’o $8, mina ho marka seluk uluk $5,75, maibé agora sa’e to’o $7,50, foos manu vitória kilograma 25 ho folin normál $13,50, agora sa’e ba $14.

“Ami la halo manipulasaun presu sasán tanba ami mós hakarak sasán hotu lalais para labele liu prazu, maibé sasán nia presu sa’e, ami mós fa’an tuir ida-ne’e hodi ami hetan lukru oituan,” nia akresenta.

Aleinde ne’e, nesesidade bázika balun hanesan manu-tolun, susu-ben ba labarik no seluk tan daudaun ne’e stock laiha.

“Sasán sira iha Dili mós laiha, ha’u rasik mak ba haree, tanba atu tama loron boot,” nia tenik.

Nune’e, Florencia Guterres husu ba Governu atu haree demanda nesesidade bázika iha rai-laran, nune’e bele koordena ho ajénsia sira hodi normaliza stock sasán iha merkadu.

“Ami husu Governu hodi haree sasán ne’ebé laiha, ita hatene iha situasaun pandemia, maibé iha tinan 2020 sasán sira ne’e tama di’ak hela, tanba sá agora labele tama,” Jerente loja dehan.

Iha fatin ketak, Responsável Loja Tanam Corema, binqi, informa, presu sasán konstrusaun ne’ebé sa’e mak hanesan kalen, besi no semente.

“Folin sasán hanesan semente ho marka Tonasa uluk saka ida $5, maibé agora sa’e ba $5,75, kalen ita haree fali ba ninia medida. Presu la’ós iha Viqueque de’it maka sa’e, maibé iha Dili mós agora folin sa’e hotu,” nia hateten.

Maski nune’e, tuir Diretora Loja Fidelia Fasd Unip, Lda, Fideilia Agus Soares da silva, sasán sira hanesan roupa no sasán dapur nia presu nafatin nomál.

“Iha ami-nia loja, ami fa’an produtu hanesan roupa no sasán dapur sira no presu nafatin normál,” nia akresenta.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here