Diretór Servisu Edukasaun Munisipál Baucau Augosto Hornai Ximenes. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

BAUCAU, 16 dezembru 2021 (TATOLI) – Estudante hamutuk na’in-31 auzénsia durante ezame nasionál ne’ebé hala’o durante loron-tolu iha munisípiu Baucau.

Diretór Servisu Edukasaun Munisipál Baucau, Augusto Hornai Ximenes, hateten, estudante munisípiu Baucau hosi nível ensinu báziku, sekundária no tékniku vokasionál hamutuk na’in-31 mak konsidera auzénsia durante realiza ezame nasionál.

Hosi númeru refere, estudante na’in-27 konsideradu auzente tanba laiha justifikasun ka laiha informasaun ruma ba eskola no na’in-haat hosi Dom Bosco, Fatumaka tuir fali ezame nasionál iha Dili tanba razaun kontra regra asrama.

“Hosi totál estudante ne’e, nível ensinu báziku estudante auzente hamutuk na’in-16 mai hosi eskola hitu ne’ebé konsidera la marka prezensa no laiha justifikasun, komposta hosi feto na’in-10 no mane na’in-neen,” Diretór Edukasaun Baucau hateten iha ninia knar-fatin, Vila Nova, kinta ne’e.

Enkuantu ensinu sekundária jerál hamutuk estudante na’in-hitu no estudante ensinu tékniku vokasionál hamutuk na’in-ualu mak la tuir ezame inklui estudante na’in-haat hosi Dom Bosco Fatumaka ne’ebé tenke tuir fali ezame iha Dili tanba konsidera kontra regra asrama.

“Maske estudante hirak-ne’e hetan ona atribusaun númeru ezame maibé eskola laiha informasaun ruma kona-ba sira,” nia fó-sai.

Nune’e mós estudante na’in-10 mak tenke tuir ezame nasionál iha eskritóriu edukasaun munisípiu tanba gravida komposta hosi mane na’in-tolu no feto na’in-neen no na’in-ida mak la konsege tuir ezame tanba família la autoriza mesmu parte eskola esforsu ona.

“Priodade daruak mak hahú segunda semana-oin realiza ezame segundu via, tanba iha estudante na’in-ida mak tanba razaun hetan krime abuzu seksuál ne’ebé daudaun ne’e iha uma-mahon nune’e nia mak tuir ezame segundu via,” Augosto akresenta.

Entretantu totál númeru estudante ne’ebé rejista tuir ezame nasionál iha munisípiu Baucau komposta hosi ensinu báziku 3.328, ensinu sekundária 2.093 no tékniku vokasionál 286.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here