Loron 10 dezembru nu’udar loron ba diretu ema nian ka loron ba direitu umanus.

Inísiu komemorasaun loron ne’e iha loron 10 dezembru 1948 mosu mós deklarasaun universál direitu umanu nian hanesan direitu sívil no polítiku hanesan direitu ba moris liberdade liberdade espresaun no privasidade.

Inklui mós direitu ekonómiku sosiál no kultura ne’ebé engloba direitu ba seguransa sosiál saúde no edukasaun.

Timor-Leste hafoin restaurasaun independénsia iha 20 maiu 2002 ratifika mós loron 10 dezembru ne’e nune’e kada tinan Estadu Governu sosiedade sívil no entidade relevante komemora mós loron importante ida ne’e hodi fó rekoñesimentu no valoriza liután direitu ema nian inklui labarik sira.

Haree ba direitu ekonómiku sosiál no kultura inkluzivamente iha edukasaun ne’e sai mós problema komúm ida iha Timor-Leste liliu ba labarik sira.

Labarik mak ema ne’ebé idade husi 17 mai karaik.

Labarik sira vulnerável liu ba esplorasaun.

Konstituisaun Repúblika Demokrátika Timor-Leste iha artigu 18 konsagra mós direitu ba labarik sira nian katak labarik hotu tenke hetan protesaun.

Produsaun Tatoli I.P ©2021

PUBLISIDADEiklan