Kampus IOB. Imajen/Espesiál

DILI, 29 novembru 2021 (TATOLI)—Institute of Bussiness (IOB) no Asosiasaun Defisiénsia Timór-Leste (ADTL) asina akordu bolsa estudu, iha segunda ne’e.

Tuir Reitór IOB, Pedro Ximenes, inisiativa ne’e ho intensaun hakarak kolabora ho ema ho defisiénsia hodi fornese bolsa estudu ba ensinu superiór inklui sensibilizasaun no programa peskiza.

“Akordu ne’e hanesan kontinua de’it, tanba iha tinan kotuk parte rua realiza ona programa peskiza, tanba ne’e ita hanoin presiza kontinua ho asinatura, ho durasaun tempu tinan-tolu,” Reitór IOB hateten iha Kampus IOB, Fomentu.

Notísia relevante: Reitór IOB enkoraja graduadu 235 hadomi serbisu iha futuru

Nune’e, instituisaun ensinu superiór privadu ne’e sei prepara bolsa estudu ne’e ba tinan oin, ne’ebé prosesu preparasaun hotu sei organiza hosi ADTL rasik.

“Sira mak sei prepara ema atu eskola, mak ita foin prevee orsamentu ba programa ne’e inklui fatin hira mak sira husu. Ami hanoin ita sei presiza ema 10-15, maibé depende ba ADTL sira atu prepara na’in hira tanba buat balun mak sira presiza prienxe,” nia akresenta.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here