Atividade pre-sosializasaun iha postu Viqueque villa, kinta (25/11). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 25 novembru 2021 (TATOLI)-Ministériu Planu no Ordenamentu (MPO) hosi nasionál realiza pre-sensiblizasaun durante loron-ida, kona-ba planu ordenamentu territóriál no munisoipál iha postu Viqueque villa.

“Ohin, ami realiza pre-sensiblizasaun ida kona-ba planu ordenamentu territoriál ba Xefe suku no Administradór. Tanba ne’e, ami ho ekipa esplika lala’ok ordenamentu teritóriál,” Diretór Jerál ordenamentu territoriál hosi MPO, Deolindo da Silva, hateten, ba Agência TATOLI, iha postu Viqueque villa, kinta ne’e.

Atividade ne’e ho objetivu atu hasa’e koñesimentu líder lokál, nune’e bainhira iha futuru implementa ordenamentu territoriál iha munisípiu no postu sira, autoridade sira iha ona koñesimentu.

“Pre-sensiblizasaun ne’e ami realiza ona iha postu haat, ne’ebé postu Viqueque villa maka ikus hodi haree poténsia saida de’it maka postu ne’e iha inklui poténsia hosi munisípiu Viqueque hodi hatama reseita ba ninia munisípiu,” nia akresenta.

Aleinde ne’e, halo mós konsultasaun ho líder lokál atu ko’alia pontu importante sira hanesan implementasaun territóriál, klasifikasaun rai no verifikadaun urbanizasaun.

Iha fatin hanesan, Sekretáriu Administradór munisípiu Viqueque, José da Costa de Sousa, konsidera ordenamentu territóriál importante tebes liuhosi sosializaun.

“Tenke aproveita rona, nune’e aban bain-rua sei ajuda halo buat ruma. Liuliu autoridade suku sira tenke partisipa hodi hatutan ba populasaun sira,” nia tenik.

Atividade ne’e partisipa hosi Administradór postu Ossu, Viqueque villa, Xefe suku no membru Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL).

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here