Formandu hosi CTID foto hamutuk hafoin gradua iha resintu Canosiana villa antiga, kinta (25/11). Imajen Tatoli /Natalino Belo.

BAUCAU, 25 novembru 2021 (TATOLI) – Formandu na’in-82 komposta mane na’in-rua no feto na’in-80 hala’o gradusaun iha Sentru Treinamentu Intergradu no Dezenvolvimentu (CTID, sigla Portugés), Koléjiu Canosiana Baucau, kinta ne’e.

Diretora CTID, Madre Maria Filomena da Costa Freitas, hateten, graduasaun daudaun-ne’e ba dala-20 no formasaun hala’o durante fulan-ualu, ho matéria mak teória no prátika inklui fulan-tolu estájiu iha indústria ne’ebé formandu mak hili. 

Diretora CTID, Madre Maria Filomena da Costa Freitas. Imajen Tatoli/Natalino Belo.

Hosi na’in-82 kompostu na’in-27 iha programa ospitalidade, na’in-55 iha programa master kampaña hanesan departamentu tolu mak hanesan kustura, kulinaria no admistrasaun.

“Ha’u fiar katak ho matenek, abilidade ne’ebé ami fó ba sira fiar katak bele serbisu iha kampu indústria karik presiza sira-nia prezensa,” Diretora CTID hateten iha vila antiga, kinta ne’e.

CTID mós kontinua monitoriza graduandu sira liuhosi programa atualiza bainhira laiha fatin atu serbisu, sentru refere prevee orsamentu liuhosi fundu apoia harii negósiu rasik ba graduante sira.

Alende ne’e, kanaliza mós ba Sekretaria Estadu Formasaun Profisionál (SEFOPE) liuhosi programa auto-empregu atu submete proposta hodi hetan apoia.

CTID hahú atividade formasaun iha tinan 2000 ho objetivu fó formasaun ba feto foin sa’e sira liuliu iha área rurál, nune’e iha tinan 2004 loke tán formasaun iha área otelária no turizmu.

Vizaun hosi CTID mak hakbiit feto foin sa’e livre interdependente no integridade no misaun mak forma foin sa’e sira atu fiar-aan iha responsáblidade, hatene serbisu, serbí haraik-aan nu’udar ajente mudansa ho matenek foun, umanu no espirituál.

Iha fatin hanesan, Reprezentante SEFOPE atual Diretór Nasionál Formasaun Profisiónal, Mateus dos Santos Tallo, hateten, governu iha komitmentu atu apoia sentru formasaun akreditadu sira inklui CTID.

SEFOPE kontinua aposta ba Planu Estratéjiku Dezenvolvementu Nasionál (PEDN) 2011-2030 ne’ebé rekoñese katak únika formasaun profisional no tekniku mak bele ajuda ema-nia kapasidade atu hasoru dezafiu foun no mudansa sosiál-ekonomia iha rai-laran.

Graduandu Lelina da Silva Marques sente kontenti no agradese ba CTID ne’ebé oferese ona fatin formasaun hodi hasa’e koñesementu hodi prepara kompete iha kampu traballu.

Notisia relevante: Feto tenke hatudu kapasidade iha kualkér desizaun

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here