Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, José Cornélio Guterres. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 19 novembru 2021 (TATOLI)—Institutu Nasionál Siénsia no Teknolojia (INCT, sigla portugés) to’o outubru ne’e, ezekuta 69% Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 ne’ebé aloka ba instituisaun.

“Hosi ezekusaun 69%, reprezenta montante $34.000—resin, hosi totál alokadu $500.000 orsamentu tinan ne’e. Ho nune’e, INCT iha esperansa to’o dezembru tenke atinje to’o 85%,” Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, José Cornélio Guterres, informa ba Agência TATOLI, iha ninia knaar fatin, Matadoru, sesta ne’e.

Orsamentu ne’ebé prevee, INCT implementa ba projetu peskiza 16 no diskusaun meza redonda tolu ligadu ho vasinasaun, impaktu COVID-19 ba ekonomia Timor-Leste, progresu edukasaun durante tinan-20 inklui seminar internasionál kona-ba variante delta ninia impaktu iha Timor-Leste.

Notísia relevante: Peskizadór na’in-16 aprezenta rezultadu preliminár ba INCT kona-ba sientífiku-teknolójiku

Enkuantu, alokasaun OJE 2022 ba instituisaun ne’e ho montante $433,824 tun kompara ho alokasaun ba tinan ne’e.

“Alokasaun orsamentu ne’ebé tun bele prejudika ami-nia planu atu hasa’e tan volume peskiza ba tinan ne’e. Tinan kotuk ita iha ona projetu peskiza 16 no tinan ne’e ita hasa’e tan ba projetu peskiza 25, maibé haree ba orsamentu ne’ebé menus liu, entaun bele halo de’it projetu peskiza lima,” nia akresenta.

Orsamentu tinan 2022 ne’ebé prevee ba INCT ho montante $433.824, kompostu hosi saláriu no vensimentu $128.768, bens no servisu $305.056, kapitál menór, kapitál dezenvolvimentu no transferénsia públika laiha.

Husi totál orsamentu ne’e, prevee balun hodi hala’o programa prioridade rua hanesan Boa Governasaun no Jestaun Institusionál $210.190 no Edukasaun no Formasaun Inkluziva $223.634.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here