Armazein SAMES iha munisípiu Bobonaro. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

BOBONARO, 19 novembru 2021 (TATOLI) – Projetu konstrusaun armazein ba Servisu Autónomu Medikamentu Ekipamentu Saúde, Institutu Públiku (SAMES, I.P) hodi konserva ai-moruk iha munisípiu Bobonaro besik finaliza.

Xefe Administrasaun Rekursu Umanu SAMES, IP, Munisípiu Bobonaro, Rogério Caetano Araújo, fó-sai katak, progresu konstrusaun armazein SAMES nian, ne’ebé lokaliza iha suku Lahomea, postu administrativu Maliana, munisípiu Bobonaro atinje ona 90%.

“Ami sempre observa no halo supervizaun beibeik, entaun ohin ami mai fali observa  kompañia dehan progresu atinje ona 90%, loron 30 novembru entrega ona mai SAMES atubele utiliza ona ba serbisu,” nia informa Agência Tatoli, iha Maliana, hafoin halo supervizaun iha sesta ne’e. 

Diretór Administrasaun Rekursu Umanu SAMES, IP Munisípiu Bobonaro, Rogério Caetano dos Santos. Imajen Tatoli/Sérgio da Cruz.

Nia informa, obra ne’e hahú iha tinan 2019, maibé kestaun pandemia Covid-19 implika ba kompañia tanba materiál kontrusaun mai hosi rai-li’ur.

Obra ne’e responsabliiza hosi kompañia Sembuhan Unipesoal Lda ho kontratu $220,190.97 ho medidia luan metru 30 no naruk metru 17.

Bainhira kompañia entrega obra ne’e iha fulan-novembru, SAMES,IP sei instala ekipamentu médiku no distrubui kedas ai-moruk hodi fasilita komunidade sira iha munisípiu Bobonaro no Ermera.

“Ami presiza duni fatin ne’e lalais duni, agora intermu rekursu umanu no ekipamentu ne’ebé atu uza iha fatin ne’e ami preparadu kedas dezde 2020 ne’e,” nia katak.

SAMES mós planeia molok distribui ekipamentu saúde ba iha armazein, sei halo rekrutamentu ba pesoál seguransa na’in-rua ho tipu kontratu termu-sertu nune’e  asegura fasilidade saude hirak-ne’e tanba seidauk iha moru protesaun.

“Moru ne’e mak sei problema oituan tanba espasu kiikliu no mosu tán disputa rai, maibé ami koordena ona terra no propriedade atu rezolve tiha problema ne’e, tenke tau baliza ho loloos, atu ita planu tau tán orsamentu atu konstrui moru,” nia informa.

Jornalista: Sérgio da Cruz

Editór: Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here