Pesoál saúde prepara vasina Pfizer molok halo imunisasaun ba estudante sira, kinta (11/11). Imajen TATOLI/António Gonçalves

DILI, 18 novembru 2021 (TATOLI)–Estudante 3.050 hosi Eskola Ensinu Báziku Filiál (EBF) siklu 1,2 Fatu-meta, Eskola Ensinu Sekundáriu Jerál (ESJ) 10 Dezembru Comoro no Eskola ESJ 04 setembru UNAMET Balide, simu ona vasina Pfizer doze dahuluk.

Diretór Eskola ESJ 04 setembru UNAMET Balide, Sérgio da Cruz, informa, tuir dadus, estudante hamutuk 2.202 iha eskola ne’e ho idade entre 12 to’o 17 mak sei simu vasina Pfizer, maibé to’o agora estudante na’in-2.017 mak simu vasina, enkuantu seluk seidauk.

“Ita-nia estudante 185 seidauk vasina tanba inan-aman sira mak la prontu atu prienxe formuláriu ne’ebé saúde sira prepara,” Diretór Eskola hateten ba Agência TAOLI, iha resintu eskola, Balide, kinta ne’e.

Notísia relevante: Joven 15.002 simu ona vasina Pfizer doze dahuluk

Maski nune’e, parte eskola halo nafatin esforsu aprosima inan-aman, nune’e bainhira tama ona imunizasaun doze daruak, bele autoriza oan sira simu vasina.

Nune’e mós, Diretór Eskola ESJ 10 Dezembru Comoro, Calisto Guterres, hateten, totál estudante hamutuk 900 mak eziste iha eskola públiku ne’e no estudante ne’ebé simu ona vasina hamutuk 891.

“Ita-nia estudante sia mak la simu vasina tanba kondisaun la permite no balun inan-aman sira la prienxe formuláriu atu simu vasina. Tanba ne’e, parte saúde lakohi foti risku,” nia akresenta.

Diretór Eskola ne’e dehan, hosi estudante 891 ne’ebé simu ona vasina, iha na’in-13 mak seidauk iha kartaun vasinasaun.

“Sentru Saúde Comoro promete sei entrega ba estudante sira ne’e bainhira tama vasina doze daruak,” nia tenik.

Aleinde ne’e, Koordenadór Eskola EBF siklu 1,2 Fatu-meta, Zacarias da Conceição, dehan, totál estudante hamutuk 142 iha eskola públiku ne’e mak hetan ona vasina Pfizer doze dahuluk.

Jornalista : Tomé Amado

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here