Funsionáriu sira hosi Dirasaun Nasionál Seguransa Patrimóniu Públiku partisipa iha diseminasaun dekretu-lei kona-ba estatutu MI nian. Imajen Tatoli/Celestina Teles.

COVALIMA, 15 novembru 2021 (TATOLI)—Ministériu Interiór liuhosi Gabinete Planeamentu Estratéjiku Asesoria (GPEA) disemina dekretu-lei númeru 47/2020, 7 Outubru, no diploma Ministeriál Númeru 53/2021, 21 Julho, kona-na estatutu Ministériu Interiór ba funsionáriu Dirasaun Nasionál Seguransa Patrimóniu Públiku (DNSPP). 

“Ami halo diseminasaun informsaun kona-ba lei 47/2020, 7 Outubru no diploma ministerial Número 53/2021, 21 Julho ko’alia kona-ba estatutu Ministériu Interiór bazea servisu ne’ebè Governu atribui ba Ministériu Interior hodi hala’o sira-nia knaar,” Diretór Gabinete Planeamentu Eestratéjiku Asesoria (GPEA), Francisco Soares, hateten ba jornalista sira iha Salaun EJP Suai Vila, Covalima, segunda ne’e. 

Atu hala’o  servisu  bazea ba estrutura ne’ebè iha, presiza diploma Ministériál halo funsionamentu servisu legal sira atu servisu hotu ne’ebè mak atribui ona ba Ministériu Interior bele la’o ho di’ak. 

Tanba ne’e, nia dehan, Gabinete Planeamentu Estratéjiku Asesoria (GPEA) nia papel atu apoiu jurídika hodi disemina informasaun ne’ebé liga ba normativu legál sira atu funsionáriu públiku sira bele banati.  

Bazea regra no estatutu MI nian, dirasaun hotu delega kompeténsia mai iha munisípiu hala’o  servisu bazea ba sira-nia knaar ne’e mak iha lei rua mak sai hanesan matadalan ida atu kumpre regra hirak ne’e. 

Nia esplika, durante hala’o servisu tuir lei ka lae, seiduak iha dadus tanba bainhira atu hatene dadus hirak ne’e tenke liuhosi estudu ida mak bele deteta. 

“Kona-ba sira hala’o servisu tuir regra ka lae, ita tenke haree hosi estudu mak hodi hatene sira hala’o servisu bazea ba regra ka lae, ita seidauk halo peskiza,” Francisco haktuir. 

Iha biban ne’e, nia apela ba funsionáriu públiku sira bainhara hala’o servisu iha terrenu tenke hatene sira-nia knaar no labele hala’o servisu kontra lei ne’ebè mak vigora ona. 

“Ita hala’o servisu tenke hatene, ita-nia servisu saida mak ema hotu nia hakarak. Lei ko’alia buat ida, ita hala’o buat seluk hodi kontra lei. Hala’o servisu la tuir lei sei aplika sansaun. Tanba ne’e mak atu fasilita sira hala’o planu ho di’ak bainhara ita lahatene, ita-nia regra liga problema, ita atu buka solusaun oinsá,” nia dehan. 

Tanba, nia dehan, bainhira hala’o planu bazea ba servisu hakarak bein estar dezenvolvimentu iha munisípiu Covalima tenke iha matadalan.

Xefe Departamentu DNSPP Covalima, Júlio Alves Amaral, sente kontente tanba ekipa hosi Ministériu Interiór halo diseminasaun kona-ba lei rua refere, hodi ko’alia kona-ba estatutu MI nian atu finsonáriu sir abele komprende no halo tuir. 

“Ohin, ami partisipa iha diseminasaun informasaun hodi ko’alia kona-ba ami-nia estatutu bazea ba ami-nia knaar ne’ebè mak durante ne’e ami hala’o,” nia informa. 

Programa diseminasaun informasaun ne’e partisipa hosi funsionáriu públika sira hosi seguransa sívil, protesaun sívil Covalima, dirasaun nasional protesaun konflitu komunitáriu no Bombeiru. 

Durante   ne’e, Ministériu Interiór disemina ona dekretu-lei refere iha munisípiu sira hanesan Aileu,  Ainaro, Manufahi,  Bobonaro,  Baucau, Viqueque,  Lospalos, Ermera no Covalima .

Jornalista : Celestina Teles

Editór       : Cancio Ximenes 

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here