Prezidente Konsellu Veteranu no Libertasaun Nasionál, Vidal de Jesus ‘Riak Leman’, no ekipa hasai foto hamutuk ho Koordenadór GASC, Filipe da Costa, hafoin enkontru, iha sala reuniaun GASC, Palásiu Governu, kinta (11/11). Imajen/GASC

DILI, 13 novembru 2021 (TATOLI)-Prezidente Konsellu Veteranu no Libertasaun Nasionál, Vidal de Jesus ‘Riak Leman’ husu organizasaun rezisténsia ne’ebé aplika fundu Gabinete Apoiu Sosiedade Sivil (GASC, sigla portugés) tenke rejistu iha Konsellu Veteranu.

Riak Leman hato’o lia hirak ne’e bainhira hasoru malu ho Koordenadór GASC, Filipe da Costa kinta (11/11), hodi diskute kona-ba fundu subvensaun públika ne’ebé aloka ba organizasaun rezisténsia sira, ne’ebé iha diskusaun ne’e klarifika atu parte rua serbisu hamutuk iha futuru atu haree asuntu veteranu ne’ebé mak aplika ba fundu sosiedade sivil.

“Ha’u-nia sujestaun ba GASC katak organizasaun kombatente no veteranu sira ne’ebé asesu ba fundu subvensaun públika, tenke rejistu uluk iha Konsellu Veteranu, tanba prosesu rejistu la’o daudaun ona,” Prezidente Konsellu Veteranu hateten liuhosi nota ne’ebé Agência TATOLI asesu, sábadu ne’e.

Iha sorin seluk, Koordenadór GASC, Filipe da Costa, dehan, enkontru entre instituisaun rua ne’e konstrutivu tebes atu dezeña kooperasaun ne’ebé di’ak hodi haree ba kestaun organizasaun antigu kombatente no veteranu sira ne’ebé asesu ba fundu subvensaun públika iha Gabinete Sosiedade Sivil.

“Ideia Prezidente Konsellu Veteranu konstrutivu no iha posibilidade atu GASC bele esplora idea sira ne’e iha futuru,” nia akresenta.

Iha diskusaun ínisiu, GASC aprezenta alokasaun fundu organizasaun rezisténsia sira ba Prezidente konsellu, hosi Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2021 ho montante millaun $1,5 ba organizasaun rezisténsia hamutuk 23 hodi apoiu programa Governu, no mós konsolida membru rezisténsia sira liuhosi konferénsia munisipál to’o iha konferénsia nasionál.

“Apoiu finanseiru ba organizasaun veteranu sira ne’e hodi sira hala’o programa fundu rotativu hodi hakbiit ekonomia família vulnerável hodi kontribui redúz númeru kiak no hamlaha, dezenvolvimentu komunitária iha setór agrikultura hodi hasa’e ekonomia, programa florestál, harii monumentu istóriku, programa konferénsia, kongresu nasionál, konservasaun no arkivu istória, inklui prezervasaun no peskiza, rekuperasaun dadus istóriku, no mós harii uma dignu ba sira-nia membru vulnerável sira,” Filipe da Costa esplika.

Biban ne’e, Koordenadór GASC, agradese ba Prezidente Konsellu Veteranu, ho nia ekipa ne’ebé vizita gabinetehodi aprezenta planu ba futuru entre instituisaun rua ne’e hodi hadi’a liután prestasaun servisu, liu-liu GASC nian.

Organizasaun Rezisténsia ne’ebé asesu ba fundu GASC mak hanesan Organizasaun Sagrada Família (OFS), Asosiasaun Antigu Kombatente Veteranu Falintil (AACVF-, igla portugés), Organizasaun Popular Juventude Loriku Asswain Timor-Leste (OPJLATL), Asosiasaun Família Antigu Kombatente (ASSOFAC), Rezisténsia Nasionál Estudante Timor-Leste (RENETIL).

Asosiasaun Kombatente Veteranu Luta Libertasaun Nasionál (ACVLLN), Organizasaun Santo António Timor-Leste (OSATL), Asosiasaun Indepedente Rekolla Dadus Veteranu Falsifikadu (AIRDF), Fundasaun Konsellu Rezisténsia Nagasoro (FCRN), Organizasaun Komisaun Instaladora Desterradu Ataúro (KIDA).

Forum Sarjana Pro-referemdum dan Pengembangan Timor-Leste (FORSAREPTIL), Organizasaun Juventude Timor-Leste (OJETIL), Asosiasaun Vítima 1974-1999, Asosiasaun Led-Line, Fundasaun Sentru Audivizual Max Stahl Timor-Leste, Grupu Veteranu Munisípiu Ainaro (GAVA), Grupu Rezisténsia Nova Jerasaun, Kooperativa no Formasaun Peskiza ba Eis Gerilleiru sira.

Asosiasaun Kombatente Brigada Negra (ACBN), Asosiasaun Misaun Antigu Kombatente Timor-Leste (AMAC), Konfederasaun Unidade Organizasaun Frente Kaixa Klandestina Timor-Leste (CUOFCC-TL) no Asosiasaun Kultura Sakoro Nor Behil Ni Fusan (KULSAFU).

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here