Inspektór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro. Imajen TATOLI/Francisco Sony.

DILI, 11 novembru 2021 (TATOLI)—Agéncia Investigasaun no Fiskalizasaun Atividade Ekonómika, Sanitária no Alimentár Institutu Públiku (AIFAESA) husu adisionál iha proposta Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2022.

“Ita husu adisionál millaun $2-resin hanoin atu servisu deskonsentradu destaka funsionáriu ba iha munisipál. Tanba durante ne’e iha de’it Dili, entaun ita destaka iha munisípiu, nune’e bele hatán ba nesesidade iha área rurál,” Inspetór Jerál AIFAESA, Ernesto Monteiro, hateten ba jornalista sira hafoin halo audiénsia públika ho komisaun D Parlamentu Nasionál, iha Parlamentu Nasionál, kinta ne’e.

Tuir planu, primeira faze AIFAESA hakarak desentraliza instala servisu nia reprezentasaun sei ba uluk munisípiu neen (6). Importante tebes hodi hala’o kontrolu operadór atividade ekonomika to’o ba área rurál ho efetivu liután, tanba ne’e sei submete proposta ba iha komisaun hosi aprezenta iha plenária hodi haree no diskute.

Inspetór ne’e hateten, OJE 2022 AIFAESA prevee $1,006,370 hodi aloka ba saláriu vensimentu $36,720, bens servisu $969,650 no hosi orsamentu ne’e finansia programa rua, sub-programa lima no atividade 13.

“Programa foku jestaun kontrolu atividade ekonómika ba ai-han no la’ós ai-han nomós atividade inspesaun to’o ba iha munisípiu, postu no ba iha suku sira,” nia dehan.

AIFAESA nia misaun asegura realizasaun atividade kontrolu kualidade alimentár, ho kondisaun fatin produsaun no komersializasaun hanesan estabelesimentu lokál utilizasaun públika, ho responsavel prevene risku ba saúde públika, ho dixiplina atividade ekonómika iha área alimentasaun no la’ós alimentasaun kontrolu mateira metrolojia no pradronizasaun, mediante atividade inspesaun no fiskalizasaun iha kumprimentu lejislasaun kona-ba matéira. (Artigo 3º do Decreto-Lei nº 26/2016, de 29 de junho).

 Iha audiénsia públika ne’e, AIFAESA relata mós progresu ezekusaun OJE 2021 ne’ebé atinje ona 51,41%.

Orsamentu bazea programa

Tuir livru 2 planu annual OJE 2021 AIFAESA iha programa boa-governasaun no jestaun instituisionál sei gasta $487,026 no programa investimentu no diversifikasaun ekonómika sei gasta $519,344.

Programa investimentu no diversifikasaun ekonómika ho ninia sub-programa mak kontrola kualidade produtu alimentár nia atividade jestaun laboratóriu seguransa alimentár no la’ós alimentár, ekipamentu metrolojia, analiza risku alimentár.

Sub-programa kontrola atividade ekonómika, halo inspesaun no fiskaliazasaun atividade ekonómika, divulgasaun informasaun.

Entretantu, programa boa-governasaun no jestaun instituisional ho nia sub-programa tolu no atividade hitu.

AIFAESA aprezenta ba 2022 ho estimativa forsa traballu iha funsionáriu 120(feto 37 no mane 83), no funsionáriu na’in tolu no kargu diresaun no xefia.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here