Diretór DTT Baucau, Roberto da Cruz. Imajen Tatoli /Natalino Belo.

BAUCAU, 08 novembru 2021 (TATOLI) – Diresaun Transporte Terrestre (DTT) Munisípiu Baucau iha fulan-setembru hatama reseita $11.742,50 ba kofre estadu.

Diretór DTT Baucau, Roberto da Cruz, esplika, hosi osan refere totál ema ne’ebé trara dokumentu rejistu hamutuk 114 ho orsamentu hamutuk rihun $ 1.462,50, lisensa transporte públiku hamutuk 57 ninia orsamentu rihun $2.655.

Enkuantu, ema-ne’ebé trata karta kondusaun hamutuk na’in-129 totál orsamentu rihun $2.155 no inspesaun hamutuk ema 630 totál orsamentu rihun $ 5.470.

“Totál ema-ne’ebé mai trata dokumentu durante fulan-outubru iha Diresaun Transporte Terrestre Munisípal Baucau hamutuk 930 no ninia orsamentu ne’ebé hatama ba reseita estadu hamutuk $ 11.742,50. Ida-ne’e mak taxa ne’ebé durante fulan-ida ami hatama ba kofre estadu,” Diretór DTT ko’alia Villa Nova, segunda ne’e.

Roberto hatutan, ba motorista sira-ne’ebé atu trata karta kondusaun bele nafatin priexse kritéria ne’ebé iha no prosesu atu hetan karta kondusaun orijinál sei foti direitamente iha loron hanesan.

Enkuantu lisensa no inspesaun hahú ohin sei aplika multa bainhira liu prazu tanba durante fulan tolu laran DTT aplika toleránsia relasiona ho situasaun serka sanitária.

Entretantu, iha fulan-setembru DTT Baucau rekolla reseita hamutuk $ 11.580 hosi totál ema ne’ebé trata dokumentu hamutuk 880.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here