Komunidade suku Manleuana, postu adminisrativu Dom Aleixo, troka voucher ho produtu Cesta B谩zika iha supermerkadu Leader, tersa (09/02). Imajen TATOLI/Ant贸nio Gon莽alves

DILI, 05 novembru 2021 (TATOLI)–Taxa ezekusaun re谩l fundu COVID-19 to鈥檕 agora atinje ona millaun $117,7 ka 41% hosi tot谩l orsamentu retifikativu alokadu millaun $287,6, enkuantu taxa ezekusaun atu谩l ne鈥檈b茅 inklui kompromisu no obrigasaun to鈥檕 in铆siu novembru atinje ona 48%.

Taxa ezekusaun tuir klasifikasaun ekon贸miku, a鈥檃s liu mak iha kateg贸ria bens no servisu ne鈥檈b茅 mak ezekuta ona millaun $82,9 ka 42% hosi orsamentu alokadu millaun $198,6, tuir kedan ho transfer茅nsia p煤blika ne鈥檈b茅 ezekuta ona millaun $32 ka 42% hosi orsamentu alokadu millaun $76,2, kapit谩l men贸r ezekuta ona millaun $1,1 ka 26% hosi orsamentu alokadu millaun $4,5 no kapit谩l dezenvolvimentu ezekuta ona millaun $1,5 ka 19% hosi orsamentu alokadu millaun $8,1.

鈥淭uir projesaun, taxa ezekusaun re谩l fundu COVID-19 to鈥檕 iha fulan-dezembru nia rohan (trimeste dahaat) sei atinje 66%,鈥澛爎efere nota ne鈥檈b茅 Ag锚ncia TATOLI asesu iha sesta ne鈥檈

Tuir mai, progresu ezekusaun re谩l tuir medida s贸siu-ekon贸miku, hosi programa moratoria kr茅ditu ezekuta ona 100% hosi orsamentu alokadu millaun $2, pagamentu ba programa Cesta B谩zika, ezekuta ona millaun $63,9 ka 94% hosi orsamentu alokadu millaun $68,1.

Not铆sia relevante:聽Ezekusaun orsamentu ba Morat贸ria Kr茅ditu no Cesta B谩zika atinje 100%

Nune’e m贸s, apoiu ba empregu ezekuta ona millaun $22,6 ka 50% hosi orsamentu alokadu millaun $45,3, apoiu propina ba estudante ensinu superi贸r ezekuta ona millaun $5,6 ka 40% hosi orsamentu alokadu millaun $14, ba mitigasaun no prevensaun COVID-19 inklui finansiamentu operasaun sentru integradu jestaun krize ezekuta ona millaun $17,1 ka 21% hosi orsamentu alokadu millaun $83,2.聽

Pagamentu suplementu remunerat贸riu ba traballad贸r li帽a-frente ezekuta ona millaun $6,2 ka 12% hosi orsamentu alokadu millaun $51,9, no apoiu seguransa aliment谩r foin mak ezekuta de鈥檌t $103.908 ka 1% hosi orsamentu alokadu millaun $12.聽

Jornalista : Arminda Fonseca

Editora 聽聽聽聽: Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HAT脕N

Please enter your comment!
Please enter your name here