Vizita ekipa Embaixada Portugal iha Timor-Leste iha fatin formasaun lian portugés iha Viqueque iha salaun edukasaun munisípiu Viqueque, tersa (27/10). Imajen TATOLI/Vitorino Lopes da Costa

VIQUEQUE, 26 outubru 2021 (TATOLI)–Embaixadór Portugal iha Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira hamutuk ho ekipa, iha tersa ne’e, halo vizita ba fatin formasaun lian portugés iha Viqueque hodi haree direta atividade no rona preokupasaun formandu portugés iha rejiaun ne’e.

“Ohin ha’u mai vizita munisípiu Viqueque ho objetivu halo enkontru ho formandu lian portugés no Diretór Edukasaun munisípiu Viqueque, kona-ba projetu kooperasaun bilaterál ne’ebé Portugal no Timor Leste iha tinan 2019. Tanba ne’e, ha’u mai direta,” Embaixador José Pedro hateten ba Agência TATOLI, hafoin ramata enkontru ho profesór sira, iha salaun edukasaun munisípiu Viqueque, tersa ne’e.

Tuir Deiplomata ne’e, vizita ne’e foku liu ba profesór portugés atu konsolida ba sistema edukasaun iha Timor-Leste no koñesimentu profesór lian portugés.

Iha biban ne’e, Diretór Servisu Edukasaun Viqueque, Emidio Amaral, hateten, parte edukasaun munisipál sente orgullu tanba Embaixadór bele vizita no haree formandu sira.

“Vizita Embaixadór tanba Ministériu Edukasaun, Juventudu no Desportu halo kooperasaun atu fó formasaun ba profesór sira iha territóriu inklui Viqueque. Iha ne’e, formadora portugeza halo ona formasaun durante fulan-haat ona no sei kontinua formasaun ba profesór sira to’o fulan novembru. Daudaun ita prepara ona formandu na’in-ualu nune’e iha futuru ita sei aumenta tan,” nia akresenta.

Hafoin ramata enkontru ho profesór sira, Embaixadór kontinua halo vizita direta ba Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE) iha Viqueque hodi haree direta kondisaun eskola no prosesu aula prezensiál.

Jornalista : Vitorino Lopes da Costa

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here