Pesoál saúde sira kontinua halo atendementu ba komunidade ne’ebé ba simu Vasina AstraZeneca iha Sentru Saúde Formosa, kuarta (20/10/2021). Imajen Tatoli/Antonio Gonçalves.

DILI, 23 outubru 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (CIGC, siglá portugés) relata kazu detetadu pozitivu COVID-19 foun na’in-hitu, rekoperadu lima no kazu ativu 69.

Notísia Relevante: COVID-19: pozitivu foun 10, rekuperadu 16 no kazu ativu 67

“Kazu foun, ohin, iha hitu. Hosi Dili no munisípiu seluk laiha. Kazu foun ne’e kompostu hosi mane tolu no  feto haat,” Koordenadór Forsa Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun, Rui de Araújo, hateten liuhosi komunikadu imprensa ne’ebé Agência Tatoli asesu, sábadu ne’e.

Hosi totál kazu detetadu foun ohin, ho idade tinan 20 na’in-rua (25,5%), ho idade entre 12-59 na’in-lima (71,4%), ho idade 60 laiha. No hosi kazu detetadu ohin 57,1% mak sintómatiku (hatudu sintoma).

Hosi 21 marsu 2020 to’o 23 outubru 2021, rejista kazu konfirmadu komulativu hamutuk 19.766 no kumulativu óbitu na’in-120.

Hosi horisehik mai ohin, Laboratóriu Nasionál Saúde halo teste PCR na’in 80 ho detallu hanesan vijilánsia sentinela rua, Rastreiu ba kontaktu (contact tracing) neen, rastreiu aleatóriu (random screening) 39, viajen internasionál ida no follow up iha kuarantrena 32.

Totál  teste PCR iha 22  outubru, iha munisípiu sira seluk , REAOA no HNGV hamutuk 149, ho detallu hanesan, Baucau 27, Ermera rua, Maliana 13, Maubisse ida, RAEOA 16, Suai 18,  Viqueque sia, Lospalos 0, HNGV 59 no Vera Cruz ha’at.

Rui Maria Araújo mós informa, totál populasaun elijível tinan 18 ba leten, to’o ohin dadeer tuku 10h00, 23 outubru tuir sistema informasaun saúde iha Ministériu Saúde ho komulativu primeira doze iha Dili (80,8%) no totál kumulativu segundu doze iha Dili (72,4%).

“Ema ne’ebé simu ona vasina doze dahuluk iha Timor-Leste (70,7%) no simu ona doze daruak (45,9%),” nia dehan.

Hosi insidénsia COVID-19 iha Timor-Leste, durante loron hitu ikus mak 0,6/100 mil abitante, enkuantu ba de’it munisipiu Dili 1,8/100 mil abitante.

Iha loron 23 outubru 2021, izolamentu Vera Cruz, Lahane, HNGV no fatin seluk iha territóriu laran tomak, halo tratamentu ospitalizadu ba kazu detetadu pozitivu na’in-lima, hanesan kazu grave na’in-ida uza oksijéniu, moderadu na’in-rua no leve na’in-rua.

Jornalista : Nelson de Sousa

Editór       : Cancio Ximenes

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here