Diretór Transporte Terrestre (DTT) munisípiu Baucau, Roberto da Cruz. Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 19 outubru 2021 (TATOLI) – Diresaun Transporte  no Terrestre (DTT) Munisípiu Baucau hatama reseita rihun $11.580 ba kofre estadu iha fulan-setembru nia laran.

Diretór DTT munisípiu Baucau, Roberto da Cruz, esplika reseita ne’e mai hosi ema-ne’ebé trata dokumentu rejistu hamutuk 108 ho orsamentu hamutuk rihun $1.350, lisensa transporte públiku hamutuk 67 ninia orsamentu rihun $2.540.

Enkuantu, ema ne’ebé trata karta kondusaun hamutuk na’in-133 totál orsamentu rihun $2.335 no inspesaun hamutuk ema 572, totál orsamentu rihun $ 5.355.

“Totál ema-ne’ebé mai trata dokumentu iha Diresaun Transporte Terrestre Munisípal Baucau iha fulan-setembru hamutuk 880 no ninia orsamentu ne’ebé hatama reseita estadu hamutuk rihun $ 11.580,” nia informa ba Agência TATOLI, iha Baucau, tersa ne’e.

Roberto hatutan, volume atendimentu hahú aumenta relasiona ho serka sanitária ne’ebé governu hakotu ona iha munisípiu Baucau.

Nia husu atu na’in ba motorizada no motorista atu aproveita renova fali dokumentu antes diresaun nasionál implementa fali multa ba dokumentu sira-ne’ebé liu ona prazu.

Entertantu, iha fulan-agostu DTT Baucau rekolla reseita hamutuk rihun $ 11.717.50, hosi totál ema-ne’ebé trata dokumentu hamutuk 899.

Jornalista       : Natalino Belo

Editór             : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

1 KOMENTÁRIU

  1. Hau hakarak sujere dt ba DTT Baucau tau atensaun ho ba estrada Baucau Vila laran ne estrada kuak ba mai e kuak aumentan tan dt ona presidente município nunka halo kausa e ba DTT mos tau hanoin se kuandu estrada ne ba bebeik dificulta tebes ba transporte sira atu halo viazen e veículos sira kuandu aat hotu ntw DTT labele ona hetan receita k perpajakan la iha ona……

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here