Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu (MPO), José Maria dos Reis, rona opiniaun Bispu Dioseze Maliana, Don Norberto do Amaral, kona-ba reajustamentu PED 2011-2030, iha Kámara Eklediástika Dioseze Maliana, sábadu (16/10). Imajen TATOLI/Sérgio da Cruz

BOBONARO, 16 outubru 2021 (TATOLI)—Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu (MPO), José Maria dos Reis, hasoru malu ho Bispu Dioseze Maliana, Don Norberto do Amaral, hodi diskute kona-ba dezenvolvimentu nasionál.

Iha biban ne’e, MPO ko’alia kona-ba desizaun Governu atu halo reajustamentu Planu Estratéjiku Dezevolvimentu (PED) 2011-2030, nune’e rona parte Dioseze Maliana nia prespetiva no opinaun kona-ba área pripridade ba dezemvolvimentu nasaun.

“Ohin ami mai aprezenta planu no rona ideia hosi Amu Bispu, atu haree hamutuk tinan 20 ne’e fallansu iha ne’ebe atu tau ideia hamutuk hodi hadi’a nasaun, tanba papél igreja nia iha prosesu dezenvolvimentu no kontrusaun nasaun importante tebes,” Ministru José Maria dos Reis, hateten, iha Kámara Eklediástika Dioseze Maliana, sábadu ne’e

Liu ona tinan 10 implementasaun PED 2011-2030 nian, Governu hakarak halo ajustamentu filafali ba dokumentu estratéjiku ein termu estruturamente no kondutór hosi prosperidade nasionál, liuhosi estratéjika integrada, inkluziva no reziliente.

Notísia relevante: Governu sei halo reajustamentu ba dezenvolvimentu estratéjiku

Tuir Governante ne’e, razaun VIII Governu Konstitusuinál atu halo reajustamentu ba PED 2011-2030 tamba bazeia ba avaliansaun ne’ebé Unidade Planeamentu, Monitorizasaun no Avaliasaun  (UPMA) halo iha tinan 2017, ne’ebé hatudu iha metas hamutuk 124 hosi setór hotu ne’ebe define, hahú kedas iha tempu kurtu to’o mediu prazu, no besik atu tama ona ba longu prazu, maibé dezenvolvimentu foin atinje de’it 30%.

“Hosi avalisaun ne’e, sira konklui mós katak, metas sira ne’ebé define ambisiozu liu no iha limitasaun rekursu umanu no laiha artikulasaun ba prioridade setór sira, entaun kabementu ba orsamentu mos la tuir dalan, hafoin iha tian 2019 tamba iha situasaun COVID-19 no mosu tan kalamidade iha loron 04 abril 2021, hatun mós nível pobreza populasaun nia,” nia akresenta.

Hosi problema hirak ne’e, Ministru dehan VIII Governu Konstituisional iha nesesidade atu halo reajustamentu ba PED 2011-2030, nune’e bele lori dezemvolvimentu no moris di’ak ba povu tomak.

Planu ne’e rasik aprova iha ho Rezolusaun Governu numeru 81/2020 loron 21 juñu, ne’ebe mak polítikamente lideira diretamente hosi Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak no téknikamente lidera hosi Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu Ordenamentu, José Maria dos Reis, ne’ebé envolve mós komisaun interministeriál.

Daudaun, MPO halo konsultasaun ho líder relijiozu sia no tuir planu sei halo konsultasaun ho Bispu Dioseze Baucau, Don Basílio do Nascimentu, atu hato’o pareser konstrutivu ba planu hodi garante dezenvolvimentu ba povu tomak.

Notísia relevante: MPO rona opiniaun Don Virgílio kona-ba reajustamentu PED 2011-2030

“Konsultasaun ne’e, sei abranjente ho sosiedade sivil no ami sei tun to’o populasaun sira iha munisípiu atu halo enkontru hodi bele rona opiniaun públiku, tamba uluk  planu anterior ema Indonézia mak elabora, laiha diskusaun ho nível hotu, maibé halo de’it divulgasaun ba postu administrativu, tamba ne’e hafoin tinan 20 restaura independénsia, povu krítika nafatin bee-moos, estrada no eletrisidade,” nia dehan

Ministru argumenta, planu polítika ne’e, bainhira Governu trasa la’os atu fó sala ba Governu anteriór, maibé atu fanun entidade hotu hodi tau ideia hamutuk hadi’a problema kona-ba setór hotu ne’ebé seidauk rezolve, nune’e bele kontrui Estadu no país ne’ebé prósperu.

Bispu Don Norberto konsidera setór balun presiza halo revizaun

Iha biban hanesan, Bispu Dioseze Maliana, Don Norberto do Amaral, konsidera planu ne’e iha duni kontinuidade ho programa sira antes ne’e, maibé iha setor balun mak presiza halo duni revizaun atubele hatuur tuir realidade no kapasidade ne’ebé iha.

“Importante liu mak determinasaun hosi Governu, tenki halao ho onestidade no sinseridade atu planu ne’e bele la’o di’ak, tenke hala’o ho boa vontade serví povu atu sira bele iha bem estar , importante liu mak tau ba kotuk interese pesoál no partidu nia, tamba sae ona ukun ne’e atu ukun povu tomak, la’o ba haree de’it kor partidu,” Bispu fó hanoin.

Aleinde ne’e, Bispu sujere ba Governu hodi presiza investe maka’as iha diversifikasau ekonomia iha Timor-leste, nune’e bele iha fontes reseitas ne’ebe maka’as hodi dudu prosesu dezenovolvimentu ba setór hotu, la’o labele depende liu ba fundu minarai.

Presiza mós halo komunkasaun ho autoridade lokál sira, nune’e bele identifika problema infrastrutura bázika hanesan bee-moos, eletrisidade no estrada ne’ebé komunidade enfrenta, nune’e povu bele sai na’in ba fundu minarai no sente dezemvolvimentu.

Bispu konsidera, hadi’a kualidade eduakasaun, moderniza kuríkulu no promove lian mós importante, enkuantu setór saúde presiza buka meiu di’ak kombate no elimina kontajia moras hadaet sira, fó autonomia finanseira ba autoridade munisipál atu halo jestaun rasik ba dezenvolvimentu munisípiu no hadi’a sistema governasaun.

“Se bele labele tenki iha konsisténsia instituisional, bainhira Governu idan tun ou sae karik, troka mak polítiku sira ne’e, maibe labele troka tékniku sira, tamba tenki dezeña dezenbolvimentu, ne’e duni husu Governu labele bonkar pasang demais, se lae ita bele iha planu di’ak maibéita labele alkansa objetivu,” Bispu sujere.

Don Norberto rekomenda ba Governu, hodi kria kampu trabalu ba joven sira hodi bele redús numeru dezempregu iha Timor-leste, nune’e populasaun hotu bele moris di’ak no saudável nafatin.

Jornalista : Sérgio da Cruz

Editora    : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here