Koordenadora Ensinu Báziku Filliál (EBF) Ossouala, Laura de Fátima Correia/ Imajen Agência TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 13 outubru 2021 (TATOLI) – Nu’udar responsável kaixa klandestina iha tempu invazaun ilegál Indonézia nian la’ós fásil tanba konvense populasaun iha situasaun ne’ebé defísil tebes, nune’e oras ne’e veterana Laura de Fátima Correia kontinua enkoraja estudante ba luta edukasaun.

Iha situasaun defísil, Laura de Fátima Correia nu’udar responsável kaixa klandestina Oe-dolar, suku Ossouala, postu administrativu Vemasse, munisípiu Baucau, oras ne’e kontinua kontribui prosesu dezenvolvimentu nu’udar manorin na’in iha eskola filiál Ossouala.

“Uluk iha Ossouala ne’e zona mean no situasaun ne’ebé defísil tebes. Agora ha’u nafatin prepara estudante sira nune’e ba futuru bele dezenvolve di’ak liután nasaun liuhosi setór edukasaun, liuliu suku ida-ne’e,” Laura informa ba Agência TATOLI, iha sede suku Ossouala, kuarta ne’e.

Veterana Laura hakarak Ossouala oan sira tenke matenek hodi halo prezervasaun ba istória pasada iha tempu luta ba prosesu luta ba libertasaun nasionál, espesialmente istória hosi Ossouala nian.

Koordenadora Ensinu Báziku Filliál (EBF) Ossouala ne’e akresenta, nu’udar veterana nafatin apoia governu liuhosi kontribuisaun hanoin balun atubele dezenvolve Timor-Leste liuhosi setór edukasaun.

Maske hasoru difikuldade maibé profesora primeiru no segundu siklu ne’e nunka sente kole nu’udar manorin na’in iha eskola refere, tanba edukasaun ne’e importante ba ema hotu-hotu.

“Bele dehan kolen mós labele maibé defísil tanba ami-nia eskola ne’e sentrál ba Aubaka, Triloka, tempu udan susar tanba kondisaun estrada entaun bainhira enkontru tenke ho sakrifísiu mak to’o Aubaka,” Laura hateten.

Laura haktuir, suku Ossouala iha tempu Indonézia kategoria nu’udar liña-mean tanba fó hahán ba Komandu da Luta maibé to’o agora kontinua iha liña-mean tanba seidauk senti dezenvolvementu fíziku hanesan eletrisidade, estrada no bee-mos.

Veterana Laura lidera estudante hamutuk na’in-150, profesór na’in-ualu kompostu hosi na’in-neen permanente no na’in-rua kontratadu iha eskola refere.

Suku  Ossoala iha aldeia lima kompostu Cai-denulale, Heine-uai, Lolinunu, Uai-khanasa, Uma-ana iku ne’ebé totál komunidade hamutuk 2.339 hosi uma-kain 103.

Hosi aldeia hirak ne’e, maiória komunidade sira hela besik área baliza entre munisípiu Viqueque baliza ho Ossu mak aldeia Lolinunu, aldeia Cai-denulale baliza ho suku Bercoli, postu administrativu Vemasse.

Nune’e mós aldeia Uai-khanasa baliza ho suku Caicua, postu administrativu Vemasse, Uma-ana iku baliza ho suku Ostiku no Heine-uai baliza ho suku Uaimori, munisípiu Viqueque.

Jornalista         : Natalino Belo

Editór               : Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here