OÉ-CUSSE, 11 outubru 2021 (TATOLI)-Sentru Informasaun COVID-19 iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA), segunda ne’e rejista kazu pozitivu foun na’in-ida (1) ativu na’in-hitu (7) no rekupera ona hosi sala izolamentu 328.

“Ohin, Sentru Informasaun COVID-19 iha RAEOA, rejista kazu pozitivu foun ida (1), no kazu ativu hamutuk hitu (7), daudaun ne’e sira baixa hela iha sala izolamentu, Kliníka Kurasaun na’in-tolu (3), no iha izolamentu Kitahara Mahata hamutuk na’in-haat (4), no rekupera ona hosi izolamentu hamutuk 328,” Sekretáriu Rejionál Asuntu Saúde, Manuel da Costa, informa ba Agência Tatoli iha Sikluli, Oé-Cusse, segunda ne’e

Nia informa, daudaun ne’e pasajeiru sira-ne’ebé tama iha Oé-Cusse kumpre hela loron 14 iha kuarentena hamutuk 35, uma Dra.Catarina Anunu (1), kuarentena Eskola ETARO Masin 23, auto-izolamentu Fulolo rua (2) auto-kuarentena rezidénsia Mateus Sufa na’in-ida (1), auto-kuarentena Veronica Oématan na’in-ida (1), auto-kuarentena Palaban na’in-ida (1), auto-kuarentena Ótel Lifau neen (6)

Tuir dadus hosi 23 marsu 2020 to’o 11 outubru 2021, totál dadus komulativu kazu konfirmadu hamutuk 338, hasai teste-swab 505, númeru RDT swab 232, komulativu teste-swab 3.828, komulativu rezultadu negativu 3.561.

Nunee mós dadus pasajeiru ne’ebé kumpre kuarentena obrigatóriu 1.784, auto-kuarentena 311, totál hamutuk 2.095 no pasa ona loron 14 hamutuk 2038 no rejista óbitu tolu.

“Situsaun iha Oé-Cusse kontroladu tanba númeru komesa tún ona, no taxa ba vasinasaun aumenta, ita espera bainhira númeru laiha ona entaun atividade hotu-hotu bele hala’o ona, hanesan merkadu normál, igreja, edukasaun no serimónia kulturál,” nia tenik.

Jornalista: Abílio Elo Nini
Editór: Evaristo Soares Martins

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here