Komisaun verifika dadus veteranu iha suku Tirilolo, sesta (08/10). Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 08 outubru 2021 (TATOLI)—Xefe Ekipa Validasaun Munisípiu Baucau, atuál Reprezentante Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál Baucau iha nasionál, Costodio Belo ‘Alin Laek’, hateten, komisaun finaliza ona verifikasaun dadus veteranu iha suku hitu postu Baucau villa hamutuk na’in-1.920.

“Suku hitu kompostu hosi Buibau hamutuk na’in-466, Samalari 174, Caibada 205, Gariuai 396, Uailili 245, Buruma 206 no Seisal 226, nune’e akumula hamutuk 1.920,” Xefe ekipa informa ba Agência TATOLI, iha suku Tirilolo, sesta ne’e.

Suku hitu ne’e iha totál veteranu 611 mak la marka prezensa durante verifikasaun, kompostu hosi Buibau na’in-114, Samalari 56, Caibada 57, Gariuai 127, Uailili 99, Buruma 106 no Seisal 52.

Xefe Ekipa Validasaun Munisípiu Baucau, atuál Reprezentante Konsellu Kombatente Libertasaun Nasionál Baucau iha nasionál, Costodio Belo ‘Alin Laek’. Imajen TATOLI/Natalino Belo

“Agora foin mak hahú loron haat, ne’ebé iha suku Tirilolo no segunda semana-oin mak verifika fali iha suku Bahu, ne’ebé provizóriumente foin 150 resin,” Alin Laek akresenta.

Prezensa iha verifikasaun dadus veteranu atu identifika sidadaun sira ne’ebé fó kontribuisaun durante iha funu, liuliu envolve iha estrutura.

Munisípiu Baucau durante funu eziste komandu rua hanesan Komandu Aberta, ne’ebé luta ba integrasaun no Komandu luta ba ukun-an iha ai-laran.

“Sé de’it mak kontribui ba luta, tenki iha ligasaun ho Frente Armada, tanba kritériu hateten pesóal ne’ebé kolabora ho inimigu la sai Kombatente Libertasaun Nasional,” Xefe ekipa esplika.

Komisaun verifikador rasik esplika, sidadaun ne’ebé kontribui ba ukun-an fahe ba grupu haat, hanesan baze apoia, frente armada, klandestina no desterra.

Kona-ba baze apoia, ba sidadaun sira ne’ebé hahú invazaun halai ba ai-laran, hahú 20 agostu to’o 30 dezembru 1978 durante tinan-tolu.

Frente Armada mak bainhira baze apoia rahun, eziste de’it iha ai-laran no villa ninia ninin, ne’ebé seudauk kahur ho inimigu, hahú loron 01 janeiru 1979 to’o 25 outubru 1999.

Sira ne’ebé kategoria baze apoia, tenki asume kargu ruma hanesan responsável Organização Popular Mulher Timor (OPMT), membru OPMT, stafeta, Organizasaun Popular Seguransa (OPS), no Forsa auto defeza (FADA).

Enkuantu, baze apoia rahun tun mai villa inimigu kaptura no lori ba prizaun, ho kategoria destera no sidadaun ne’ebé iha villa-laran halo servisu ligasaun ho Komandu kategoria klandestina.

Entretantu, prosesu verifikasaun iha Baucau, hahí loron 03 agostu, ne’ebé sei finaliza iha loron 16 dezembru 2021.

Tinan 2022 sei hahú fali verifikasaun iha postu Laga, loron 01 fevereiru, Quelicai, Vemasse no Venilale, ne’ebé tuir kalendáriu sei finaliza iha loron 05 agustu 2022.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here