Ministru Agrikultura no Peska, Pedro dos Reis, Vise-Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria, Domingos Lopes Antunes inklui Embaixadór Nova Zelándia, Philip Hewitt, observa sentru hakiak ikan hafoin lansamentu sentru fini ikan Tilápia iha Suku Parlamentu, tersa (05/10). Imajen TATOLI/Natalino Belo

LAUTÉM, 05 outubru 2021 (TATOLI)—Nova Zelándia iha kompromisu kontinua apoia Governu Timor-Leste iha setór aquikultura atubele oferese nutrisaun di’ak ba povu no hetan rendimentu.

Embaixadór Nova Zelándia iha Timor-Leste, Philip Hewitt, orgullu bele suporta Governu Timor-Leste iha setór aquikultura liuhosi kolaborasaun ho Institutu Peskiza, WorldFish, ba estabelesimentu fatin fini ikan iha suku Parlamentu, postu Lautém, munisípiu Lautém no Leohito, postu Balibo, munisípiu Bobonaro.

“Estabelesementu sentru fini ikan iha suku Parlamentu sai ezemplu di’ak tanba liuhosi investimentu setór privadu ho modelu Parseiru Públiku Privadu (PPP), bele halo kolaborasaun di’ak atu fornese hanoin importante ba komunidade ne’ebé hakarak haki’ak ikan,” Embaixadór Philip Hewitt, hateten, iha suku Parlamentu, tersa ne’e.

Notísia relevante: Worldfish harii sentru fini ikan iha suku Parlamentu

Embaixadór Nova Zelándia iha Timor-Leste, Philip Hewitt. Imajen TATOLI/Natalino Belo

Aleinde ne’e, Governu Nova Zelándia hakarak timor-oan asesu ba ai-han nutritivu hodi hadi’a problema má-nutrisaun ba labarik no família iha Timor-Leste.

Nova Zelándia apoia orsamentu liuhosi Worldfish ho montante $15.000 hodi estabelese sentru fini ikan iha suku Parlamentu, ne’ebé ezekuta hosi kompañia Black Bird.

Sentru fini ikan ne’e hahú estabelese iha tinan 2019 no hahú produsaun fini ikan iha juñu to’o agostu 2021 hamutuk 200.000.

Enkuantu, ikan-oan 150.000 maka prontu atu distribui ba grupu hakiak ikan iha sentru Leste.

Jornalista : Natalino Belo

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here