Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, José Cornélio Guterres. Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 04 outubru 2021 (TATOLI)–Institutu Nasionál Siénsia no Teknolojia (INCT, sigla portugés) fó apoiu formasaun ba enumeradór na’in-40 hosi Fundu Dezenvolvimentu Kapitál Umanu (FDCH, sigla portugés) atu hala’o serbisu rekolla dadus ba estudu avaliasaun projetu instituisaun ne’e ninian.

Tuir Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, José Cornelio Guterres, daudaun sira ajuda hela FDCH atu halo estudu avaliasaun ba dadus tinan-lima ninian.

“Sira preparadu atu hetan formasaun, ne’ebé ita prepara peskizadór na’in-rua hodi fó matéria formasaun ba enumeradór sira hodi bele hala’o serbisu iha terrenu, halo estudu avaliasaun ba dadus FDCH nian hahú hosi 2015 to’o 2020,” Prezidente Konsellu Ezekutivu INCT, hateten iha ninia knaar fatin, Matadoru, segunda ne’e.

Notísia relevante: FDCH ho IESPP-sira asina MoU apoia bolsa hakbiit ba benefisiáriu 910

Iha fulan-outubru nia laran, FDCH ezekuta ona servisu iha terrenu, ne’ebé atu atualiza progresu implementasaun projetu iha terrenu.

“Bainhira iha progresu, entaun akontese iha area ne’ebé. Tanba ne’e, maka FDCH husu apoiu INCT atu halo formasaun sientífiku ba numeradór sira atu ajuda halibur dadus,” nia hatutan.

Antes ne’e, FDCH hamutuk ho INCT disemina informasaun kona-ba estudu avaliasaun daruak ba rezultadu no impaktu programa 2015-2020, ho objetivu atu informa no koordena ho liña ministeriál no instituisaun Estadu akreditadu sira ne’ebé benefisia ba programa FDCH molok enumeradór sira tun ba terrenu halo peskiza ba estudu avaliasaun.

Avaliasaun servisu FDCH realiza dahuluk iha tinan 2011-2014, maibé ba períodu daruak foin mak atu realiza estudu avaliasaun, tanba ne’e tenki koopera no koordena ho liña ministeriál no instituisaun Estadu akreditadu, tanba sira nu’udar benefisiáriu progama haat hanesan formasaun profisionál, formasaun tékniku, bolsa estudu no tipu formasaun seluk.

Jornalista : Tomé Amado

Editora     : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here