Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, konvoka enkontru ho Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu, José Maria dos Reis, iha Rezidénsia Ofisiál PM, Farol, segunda (04/10). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 04 outubru 2021 (TATOLI)Ekipa task force ne’ebé kompostu hosi liña ministeriál, kontinua halo levantamentu ba estragu infrestrutura no define prioridade, inklui halo preparasaun ba tempu udan, nune’e labele lori impaktu boot ba komunidade.

“Kona-ba estragu infraestrutura públika sira, daudaun ne’e ekipa téknika halo hela levantamentu no iha faze dahuluk oinsá maka hasai uluk rai-henek iha mota ninin, tanba la kleur tan udan mai filafali ona. Prioridade boot liu maka hasai sedimentasaun ne’ebé iha mota-laran molok normaliza,” Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu (MPO), José Maria dos Reis, hateten iha Rezidénsia Ofisiál Farol, segunda ne’e.

Notísia relevante: Ekipa espesialista JICA perkorre Timór prepara planu rekuperasaun infraestrutura

Governante ne’e dehan, iha reuniaun semanál ho Primeiru-Ministru diskute mós kona-ba asuntu ne’e no husu atu tau iha prioridade.

Vise Primeiru-Ministru no Ministru Planu no Ordenamentu (MPO), José Maria dos Reis. Imajen TATOLI/Francisco Sony

“Tanba ne’e maka reuniaun Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI) foin lalais ko’alia mós kona-ba asuntu normalizasaun ba estragu sira ne’e agora iha hela prosesu hodi submete ba aprovizionamentu atubele loke konkursu,” nia akresenta.

Enkuantu, foin lalais Vise Ministru Obra Públika, Nicolau Lino Freitas Belo, asina ona projetu sira ne’ebé ho montante millaun $1 mai kraik, ho kompañia haat, hodi halo rekuperasaun no normalizasaun infraestrutura ne’ebé estraga tanba inundasaun foin lalais, ne’ebé daudaun ne’e iha hela prosesu aprovizionamentu.

Notísia relevante: MOP kontrata kompañia haat rekupera estragu infraestrutura kauza dezastre naturál

Lokál ba rekuperasaun iha Bidau, ponte ki’ik-oan, ida iha Ailok-Laran no seluk iha prosesu preparativu.

Primeiru-Ministru, Taur Matan Ruak, antes ne’e estabelese ekipa kona-ba prosesu rekuperasaun estrada no ponte  ne’ebé hetan estragu hosi kalamidade foin lalais, ne’ebé lidera hosi Benjamin de Oliveira Hopffer Silveira Martins.

Bazeia ba relatóriu hosi ekipa task force, identifika estragu infraestrutura kauza dezastre naturál iha 04 abríl hamutuk 94, ne’ebé hatudu iha estragu estrutura simples pur volta iha lokál 54 no 40 resin ne’e estrutura komplexu.

Ba estragu hirak ne’e, ekipa tékniku task force halo ona preparativu hodi halo dezeñu detalladu hodi rekupera.

Jornalista : Antónia Gusmão

Editora      : Julia Chatarina

PUBLISIDADEiklan

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here