DILI, 24 setembru 2021 (TATOLI)—Program Manejer, Klibur Defisiénsia Tilun Timor-Leste (KDTtL), Luciana do Nascimento Dias informa, durante ne’e KDTTL fó formasaun lian jestuál ba ema defisiénsia tilun, atu nune’e sira bele asesu ba informasaun iha Timor-Leste.

“Organizasaun ida-ne’e harii atu bele fó formasaun lian jestuál ba ema ho defisiénsia tilun sira, hodi bele asesu ba informasaun no liuliu bele asesu edukasaun,” Luciana do Nascimento Dias hateten ba Agência Tatoli iha nia knaar-fatin, Matadouro, Dili, sesta ne’e.

Ba formasaun lian jestuál ne’e, KDTTL fó formasaun ho matéria bázika mak aprende hosi alfábetu ABC no númeru 123 tanba liuhosi matéria bázika mak bele hatene forma fraze no letra atu bele hatene hakerek, no tenke uza ba lian jestuál.

KDTTL harii iha tinan 2018, ho inisiativa mai hosi ema ho defisiénsia tilun sira hamutuk ema na’in-12 no ajuda mós hosi tradutora na’in-rua.

Organizasaun ne’e hamriik atu halo advokasia ba Ministériu Edukasaun, Justisa, Saúde, Ekonómia, Arte atu bele tau atensaun másimu ba ema ho defisiénsia tilun sira iha Timor-Leste.

Hosi tinan 2018 to’o 2021, ema defisiénsia tilun ne’ebé tuir formasaun kona-bá lian jestuál iha KDTTL hamutuk 77, kompostu hosi mane na’in-54 no feto na’in-23.

Nia hateten, ema defisiénsia tilun sira ne’ebé durante ne’e tuir formasaun lian jestuál iha KDTTL ne’e, sira hotu seida’uk hetan servisu maibé iha na’in ida (1) mak servisu voluntáriu iha Organizasaun Asosiasaun Defisiénsia Timor-Leste (ADTL).

“Ami seida’uk tau sira iha kampu traballu, tanba sira hotu maioria foin ramata iha ensinu rekorrente. Ensinu rekorrente ita bele dehan eskola Pré-Sekundária, entaun sira sei iha nível ne’ebé kiiko’an, tanba ita-nia nasaun Timor-Leste bazea ba ema ne’ebé nivél altu mak bele asesu ba iha servisu,” nia informa.

Maske nune’e, tuir dadus hosi KDTTL katak ema defisiénsia tilun iha Timor-Leste na’in-haat mak hala’o estudu iha Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL).

Totál funsionáriu no formadór iha KDTTL hamutuk na’in-17 no tradutóra na’in-10 ba lian jestuál, no hosi númeru ne’e ema lahó defisiénsia kompostu hosi feto na’in-lima (5) no mane na’in-lima (5).

Entretantu, tuir dadus hosi rezultadu sensu 2015 ne’ebé hatudu katak iha Timor-Leste totál ema ho defisiénsia tilun hamutuk 12.511.

Jornalista : Nelia Fernandes

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here