SOIBADA, 02 setembru 2021 (TATOLI)-Abitante na’in rua, Manuel Soares no Denilzia Maria de Lima, iha postu administrativu Soibada, munisípiu Manatuto, ne’ebé mak tempu naruk ona afeta husi moras króniku, rekupera hikas sira-nia saúde bainhira simu tiha vasina AstraZeneca.
Produsaun Tatoli I.P @2021

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here