ETDA ka East Timor Development Agency mak sentru formasaun independente no naun-profit ida iha Timor-Leste. Sentru formasaun ne’e lokaliza iha Dili, kapitál Timor-Leste, dezde tinan 2002. Misaun husi sentru ne’e mak sai sentru formasaun ida hodi forma joven sira iha área oioin atu kapasita no dezenvolve aan nune’e bele prepara aan hodi kria no hetan kampu traballu iha futuru.

Produsaun Tatoli I.P @2021

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here