Sekertáriadu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, troka nota entendimentu ho Koordenadór UNCDF, Claude Nomsi, kona-ba programa dizitalijasaun kréditu Uniaun ba Timor-Leste, iha salaun Hotel Timor, kinta (26/08). Imajen TATOLI/Francisco Sony

DILI, 26 agostu 2021 (TATOLI)–Sekretaria Estadu Kooperativa (SEKoop) selebra akordu ho UN Capital Development Fund (UNCDF) hodi dijitaliza servisu kooperativa kréditu uniaun no asesu finaseiru inkluzaun.

Tuir Sekretáriu Estadu Kooperativa, Elizário Ferreira, objetivu hosi dijitalizasaun ne’e atu hafasil servisu kooperativa sira.

“Faze dahuluk sei iha kooperativa kréditu uniaun hamutuk 25 no tuir mai sei to’o ba kooperativa ne’ebé maka rejistu  iha mahon Federasaun Hanai Malu, ne’ebé hanesan kréditu uniaun, atu nune’e bele dezenvolve di’ak liután,” Sekretáriu Estadu hateten hafoin seremónia asina akordu, iha Hotel Timor, kinta ne’e.

Ho servisu dijitalizasaun kooperativa ne’e, ema bele rai no foti osan hola sasán iha loja uza telemóvel no transfere osan.

“Ida-ne’e maka programa dijitalizasaun ne’ebé parte SEKoop serbisu hamutuk ho UNCDF atu fó asisténsia ba kréditu uniaun,” nia akresenta.

Dijitalizasaun ne’e mai ho ninia software ne’ebé kompleta no asegura ninia sustentabilidade institusionál ne’ebé di’ak ba futuru.

“Ema atu mai sidadade ne’e dook tebes, entaun liuhosi programa dijitalizasaun ne’e, iha kooperativa nia rejistu  la’o la presiza lori osan maibé halo transasaun ho nia telemóvél de’it,” Sekretáriu Estadu esplika.

Enkuantu, kona-ba asesu finaseiru inkluzaun, SEKoop sei asina akordu tan ho parte Banku Sentrál ba prosesu ne’e iha tempu besik.

Iha fatin hanesan, Reprezentante UNCDF iha Timor-Leste, Claude Nomasi, hateten, kooperasaun ne’e bele ajuda servisu kooperativa iha Timor-Leste.

“Dijitalizasaun ne’e  ha’u espera bele ajuda servisu kooperativa kréditu uniaun iha Timor-Leste tanba dala barak ema halo rejistu sempre la’o dook no no uza meiu manuál, maibé ho kooperasaun ne’e bele ajuda servisu koperativa,” nia dehan.

UNCDF sei fasilita formasaun ba implementasaun programa dijitalizasaun servisu kooperativa, nune’e utilizadór sira bele hatene utiliza sistema ne’e.

Nune’e mós, Embaixadór Uniaun Europeia iha Timor-Leste, Andrew Jacob, apresia ho inisiativa ne’e, nune’e parte rua bele hamutuk dezenvolve setór kooperativa iha Timor-Leste.

“Ha’u kontente tanba ohin loron asina akordu UNCDF ho Governu Timor-Leste ba projetu dijitalizasaun ne’ebé importante tebes ba Uniaun Europeia atu serbisu hamutuk ho Governu, nune’e bele fasilita mós zona rurál sira. Ha’u kontente agora ami iha projetu dijitalizasaun ba dahuluk iha Timor-Leste ne’ebé sei fó oportunidade barak ba populasaun iha zona rurál,” nia tenik.

Orsamentu ba projetu dijitalizasaun finansia hosi Uniaun Europeia hamutuk $150.000, ne’ebé fó liuhosi UNCDF hodi fasilita programa dijitalizasaun.

Iha seremónia asina nota entendimentu ne’e partisipa direta hosi  Ministru Koordenadór Asuntu Ekonómika (MKAE), Joaquim Amaral no reprezentante World Food Programme (WFP) iha Timor-Leste, Dangen Liu.

Jornalista : Natalino Costa  

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here