Adjuntu Komisariu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Egas Cristovão.

DILI, 23 agostu 2021 (TATOLI)—Komisaun Anti Korrupsaun (CAC sígla portugés), liuhosi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun, simu ona lista funsionáriu ne’ebé ho kargu xefia hosi instituisaun 79, ba prosesu arrolamentu deklarasaun riku-soin no bens interese.

“Notifikasaun ne’ebé ita hasai ba Ministéiru ho instituisaun Estadu hamutuk 98 no hosi ne’e iha instituisaun 79 maka submete ona sira-nia lista mai CAC, nune’e ita hatama naran ba sitema atu rejista informasaun hotu-hotu,” Adjuntu Komisáriu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis Oliveira Sampaio, hateten ba jornalista Agência Tatoli, segunda ne’e.

Notísia relevante:Deklara riku-soin, CAC husu partisipasaun ministériu hotu-hotu

CAC mós koordena hela ho instituisaun-sira ne’ebé seidauk submete lista hodi bele kumpre no identifika instituisaun autónoma foun balun, ne’ebé seidauk notifika, nune’e tempu badak sei dirije karta atu bele submete prosesu arrolamentu.

Prosesu arrolamentu dadus pessoál ne’ebé instituisaun ida-idak sei aprezenta kona-bá relatóriu informasaun, nune’e CAC efetua serbisu ba instituisaun hira maka arroladu, hodi sujeita ba deklarasaun.

Tanba ne’e, sei halo arrolamentu ba dadus pessoál hosi instituisaun hotu-hotu, hodi define mapamentu instituisaun hira mak aplika uluk hodi deklara riku-soin.

Lei númeru 7/2020, 26 agostu kona-bá Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPKK), tama ona iha vigór, iha 22 fevereiru 2021.

Lei MPKK prevee iha kapitulu II Regime de Declaração de Rendimentos,Bens e Interesses hosi artigu 27 to’o artigu 58.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here