Vise-Minsitru Saúde, Bonifácio ‘Maucoli’ dos Reis, akompaña ekiap saúde ne’ebé hala’o advokasia kona-bá vasaina COVID-19 iha Sentru Saúde komunitária, Martinho da Silva, Guisarudo, sesta (13/08/21). Imajen Tatoli/Felicidade Ximenes.

ERMERA, 13 agostu 2021 (TATOLI)—Vasinasaun COVID-19 iha munisípiu Ermera, sei nafatin okupa persentajen kiik liu, kompara ho munisípiu sira seluk, tanba to’o oras-ne’e foin atinji doze dahuluk iha 15,6% no doze daruak iha 2,5%.

“To’o ohin ita atinji doze dahuluk foin mak 15,6% no doze daruak 2,5%.  Maibé, liuhosi advokasia ida ne’e hahú iha Railaco mai to’o Ermera, to’o postu adminsitartivu neen  hein katak, taxa partisipasaun komunidade sei aas,” Vise-Minsitru Saúde, Bonifácio ‘Maucoli’ dos Reis, hateten ba jornalista-sira iha Sentru Saúde komunitária, Martinho da Silva, Guisarudo, sesta ne’e.

Notísia relevante:Abitante 6.451 iha Ermera simu vasina AstraZeneca

Advokasia dahuluk iha 07 agostu ba komunidade Ermera iha doze dahuluk iha 12,5% no doze daruak    ho 1,4% no advokasia daruak  09, durante semana ida nia laran hale’u suku-sira ne’e hotu, ikus-mai  iha avansa oitoan.

Governante ne’e observa katak, durante advokasia, mosu preokupasaun barak mai-hosi líder  komunitáriu-sira katak, komunidade Ermera konsumu makás liu informasaun hoax, tanba ne’e mak halo komunidade pániku hodi la besik ba postu vanisaun.

Maski nune’e, liu hosi advokasaun no sosializasaun, komunidade komesa hakarak no hakbesik an ba fasilidade saúde  no hein katak, iha semana tuir-mai  bele  iha ona kobertura ne’ebé mak diak hanesan mós ho munisípiu sira seluk.

Iha fatin hanesan, Sekretáriu Adjuntu munisípiu Ermera, Jose da Costa Domingos, hateten postu adminsitrativu Hatulia B  iha suku lima  hanesan  seksaun mobilizasaun  iha  ekipa ida to’o lima  atu fó informasaun ba komunidade oinsa lori sira hakbesik ba postu vasinasaun.

Ekipa ne’e serbisu makás atu oinsa lori komunidade hetan vasina, nune’e bele hasa’e imunidade kontra COVID-19.

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here