Vasina AstraZeneca. Imajen TATOLI/António Gonçalves

LIQUIÇA, 08 agostu 2021 (TATOLI)–Xefe Suku Ulmera, Postu Administrativu Bazartete, Munisipiu Liquiça, Martinho Correia, hateten populasaun maioria iha Suku Ulmera simu ona vasina AstraZaneca doze dahuluk no daruak nian.

“Populasaun sira koopera di’ak tebes atu vasina tanba sira hatene vasina ne’e bele hasa’e sira-nia imunidade hodi prevene sira-nia an hosi COVID-19, ne’ebé populasaun iha ne’e 75% mak simu ona vasina,” Martinho Correia hateten ba Agência Tatoli iha Ulmera, domingu ne’e.

Total populasaun iha Ulmera besik 2000-resin ne’ebé kompostu hosi aldeia sia (9) mak hanesan Aldeia Terlau, Nauner, Fatubessi Lolo, Neran, Manemuno, Manemori, Titisari, Esirat no Libaloa.

Iha sorin seluk komunidade ne’ebé simu ona vasina Arsénio Barreto hateten, sente kontente tanba simu ona vasina AstraZaneca hodi hasa’e ninia imunidade, nune’e bele prevene COVID-19 da’et ba ema seluk.

“Ha’u simu ona vasina doze primeiru, fulan oin foin kompleta tan doze segundu nian. Vasina ne’e di’ak tebes ba ita-nia saúde. Ha’u sente di’ak tebes bainhira simu vasina,” Arsénio hateten.

Nia fó sasin, bainhira seidauk simu vasina ne’e ninia ruin kotuk ne’e moras hela de’it maibé  bainhira simu tiha vasina AstraZeneca ne’e, moras ne’e lakon rasik.

“Uluk ha’u nia kotuk sira ne’e moras beibeik liuliu ruin maibé agora sente lakon hotu no la moras ona,” nia dehan.

Jornalista : Hortencio Sanchez

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here