Xefe Departamentu Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosiál Horex, Claudino Ximenes. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 03 agostu 2021 (TATOLI)—Xefe Departamentu Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosiál Ospitál Rejionál Eduardo Ximenes (Horex, sigla portugés) Baucau, Claudino Ximenes, hateten, parte ospitál kontinua halo teste swab ba pasiente sira, nune’e bele minimiza transmisaun COVID-19.

“Ami kontinua estabelese triajen ba pasiente ne’ebé mai baixa, tenke liuhosi teste swab inklui família na’in-rua ne’ebé hein, nune’e antisipa transmisaun ba pasiente seluk inklui pesoál saúde,” Xefe Departementu informa iha ninia knaar fatin, Villa nova, tersa ne’e.

Tuir Claudino, normalmente pasiente sira antes tama iha areadór ospitál, tenke liuhosi portaun entrada hodi halo triajen, hafoin liuhosi emerjénsia hodi foti amostra teste swab no bainhira deteta pozitivu, diretamente evakua ba fatin izolamentu hafoin koordena ho Sala Situasaun, Sentru Intergradu Jestaun Krize (CIGC, sigla portugés) hodi halo tratamentu.

Maski Governu hakotu ona serka sanitária iha munisípiu Baucau, maibé dirijente ospitál kontinua estabelese triajen no teste swab ba pasiente atu prevene transmisaun COVID-19 ba pasiente seluk inklui pesoál saúde, nune’e ospitál kontinua halo atendementu ba públiku.

Hosi teste sira, durante fulan-jullu Horex Baucau deteta pasiente baixa tanba pozitivu COVID-19 hamutuk 17, kompostu hosi idade tinan-haat na’in-ida no seluk ho idade 15 to’o 80.

Ospitá Rejionál Baucau rejista pasiente baixa tanba infesaun pulmaun mak a’as liu, seluk mak hanesan mear no iis boot.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here