Logotipu Programa “Eskola Ba Uma”. Imajen/Espesiál.

DILI, 02 agostu 2021 (TATOLI)—Parlamentu Nasionál (PN) sei bolu Governu esplika atu efeitu sira hosi programa “Eskola Ba Uma” ka tele eskola durante aplikasaun estadu emerjénsia iha territóriu nasionál, tanba fiskalizadór sira deteta programa ne’e iha implementasaun la efetivu no la fó retornu ba Estadu.

Notísia Relevante: MEJD lansa programa eskola ba uma no tele-eskola

“Ami-nia fiskalizasaun iha territóriu nasionál liga ba situasaun atuál katak programa ‘Eskola Ba Uma’ ka online la efetivu. Tanba, eskola públiku laiha komputadór ka laptop no estudante barak maka mai hosi família ho ekonomia level ki’ik hodi hola mobile android no sosa pulsa telefone. Ami sei husu Governu esplika efeitu sira hosi programa ne’e,” Prezidente Komisaun G ne’ebé trata asuntu edukasaun, juventude no sidadania, Deputadu António Verdiál de Sousa, informa ba jornalista sira, iha resintu Parlamentu Nasionál, segunda ne’e.

Reprezentante povu ne’e hateten, sistema online ne’e só uza ba eskola privada balun de’it no ba família ne’ebe iha ekonomia di’ak maibé ba família ne’ebé laiha kbiit ne’e defísil tebes.

Nia husu Ministériu Edukasaun, Juventude no Desportu (MEJD) no Ministériu Ensinu Superiór, Siénsia no Kultura (MESSK) tenke esplika didi’ak efeitu sira hosi implementasaun programa “Eskola Ba Uma”, nune’e ema hotu bele hatene ninia benefísiu.

Entretantu, Deputadu Bankada FRETILIN, Joaquim dos Santos ‘Boraluli’ konsidera implementasaun programa “Eskola Ba Uma” ka online liuhosi oferese pulsa ba estudante sira la efetivu tanba despeza ne’ebé la fó retornu ba Estadu.

“Ita la hatene persentajen hira mak estudante sira aproveita osan ne’ebé parlamentu aprova lori selu kompañia telekomunikasaun sira fó pulsa ba estudante sira. Ne’e hatudu katak osan ita gasta sein efeitu. Ha’u uluk la konkorda fó pulsa ne’e, ita loke Wifi, alunu balun aproveita no balun la aproveita. Agora aproveitamentu ne’e tenke sukat persentajen ne’e hira,” nia hateten.

Jornalista : Evaristo Soares Martins

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here