Diretór Interinu Edukasaun RAEOA, João Boquifai. Imajen Tatoli/Abilio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 27 Jullu 2021 (TATOLI)—Diretór Interinu Edukasaun RAEOA, João Boquifai, husu ba diretór eskola sira atu realiza ezame períodu daruak nian ne’e ho maneira no estratéjia rasik tanba iha RAEOA laiha tinta atu emprime ba pontus de ezame sira hodi distribui ba kada eskola.

“Solusaun mak profesór fó ezame ba labarik sira, uza maneira ne’ebé fasil. Kada eskola ida-idak bele hakerek de’it iha kuadru tanba edukasaun buka meiu atu hola ekipamentu ezame hanesan tinta atu emprime pontus de ezame maibé lahetan. Ita atu hola tinta iha loza sira iha Oé-Cusse maibé laiha hotu, nune’e persiza hola iha nasionál nomós hosi nasaun viziñu. Surat-tahan kompletu só tinta mak laiha,” João Boquifai informa ba Agência Tatoli iha Santa Rosa, suku Costa, sub-rejiaun Pante Makasar, tersa ne’e.

Maneira atu realiza ezame ne’e, profesór sira tenke halo pontus de ezame uza estratejia no kada eskola trasa rasik planu, nune’e bele realiza ezame segundu períodu nian tanba profesór sira iha kada eskola mak hatene liu kona-ba ensinu aprendizajen.

Dirijente edukasaun iha RAEOA ne’e apela ba diretór eskola sira atu fó orientasaun ba profesór sira, nune’e halo pontus de ezame, trasa planu tu realiza oinsá tanba susar atu hola ekipamentu sira iha nasaun viziñu no nasionál susar, tanba impaktu COVID-19 no ezame mós besik daudaun ona.

Problema ne’e, nia parte informa ona ba Sekretáriu Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál no iha tempu badak sei realiza enkontru jerál ho dirijente eskola sira, nune’e bele rezolve ezame daruák la’o ho susesu.

Diretór Eskola Sekundáriu Jerál Palaban, Cristino Nunes, hateten iha eskola ne’ebé nia lidera iha inisiativa rasik semana rua antes, sira konvoka ona enkontru preparasaun tanba antes ne’e sira konfirma ona ho parte edukasaun iha RAEOA.

“Ha’u ba konfirma dala tolu ona iha edukasaun katak materiál ba ezame laiha, entaun ami ekontru ona atu prepara pontus de ezame. Ami fó prioridade liu ba terseiru ano atu uza fixa hanesan baibain. Tanba, preparasaun ba ezame nasionál entaun elabora pontus de ezame sira tuir sistema nasionál. Ba primeiru ano no segundu ano ne’e, ami prepara ona atu hakerek de’it iha kuadru tuir lisaun ne’ebé hetan loro-loron,” nia dehan.

Jornalista : Abilio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here