Sekretária Rejionál Asuntu Edukasaun Solidariedade Sosiál, Avelina da Costa. Imajen Tatoli/Abilio Elo Nini.

OÉ-CUSSE, 26 jullu 2021 (TATOLI)—Sekretária Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál (SRESS), Avelina da Costa, hateten progresu tratamentu ba profesór sira ne’ebé merese atu hetan direitu ba pagamentu retroativu salariál iha Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno (RAEOA) hamutuk 319.

Notísia Relevante: RAEOA Agradese MEJD Tanba Bele Rezolve Ona Problema Pagamentu Retroativu

“Totál profesór ne’ebé merese atu simu direitu osan retroativu hamutuk 319 ne’e, sira-ne’ebé seidauk simu hosi tinan 2017 mai hosi kursu komplementár hamutuk na’in-285 no kursu Lisensiatura hamutuk na’in-34,” Avelina da Costa informa ba Agência Tatoli iha nia knar fatin, Bairru Santa Rosa, Pante Makasar, Oé-Cusse, segunda ne’e.

Dirijente edukasaun ne’e hateten, progresu tratamentu ba profesór sira-ne’ebé merese atu hetan direitu ba pagamentu retroativu salariál iha Oé-Cusse ajenda ona atu rezolve, tanba iha fulan tolu (3) liubá ekipa SRESS dezloka ona ba nasionál lori dokumentu avaliasaun dezenpeñu profesór sira-nian.

SRESS RAEOA servisu hamutuk ho Komisaun Funsaun Públika (KFP) no halo tiha ona identifikasaun, no rezultadu fiksa ona ba lista profesór sira-ne’ebé merese atu simu retroativu no daudaun ne’e KFP haruka ona lista ne’e ba autoridade RAEOA.

“Daudaun ne’e ekipa SRESS kompostu hosi diretór edukasaun, xefe departamentu inklui Sekretaria Rejionál Asuntu Edukasaun no Solidariedade Sosiál kontinua verifika lista profesór sira-ne’e loos ka lae. Nune’e iha loron tuir mai, ita sei haruka ba Sekretária Rejionál Asuntu Finansa atu haree. Bainhira lista sira klaru ona mak foin halo prosesamentu ba pagamentu retroativu, Tanba ne’e data fiksu pagamentu ami labele define lai maibé prosesu la’o daudaun ona,” nia dehan.

Autoridade ne’e klarifika, iha profesór na’in-511 ne’e balun aumenta salariál dala ida, balun dala rua no balu dala tolu ona maibé hosi parte seluk sira-ne’ebé simu saláriu dala ida no dala rua ate daudaun ne’e sei kontinua simu nafatin tuir saláriu antes ne’e.

Profesór sira-ne’ebé simu salário retroativu mak foin bele ajusta saláriu baze ho eskalaun sa’e ne’e, nune’e mak foin ajusta saláriu hodi bele halo pagamentu kontinua ba retroativu bele selu dala ida.

Tanba ne’e, nia apela ba manorin sira-ne’ebé merese atu simu saláriu retroativu katak persiza pasiénsia no hein tanba servisu edukasaun liuhosi parte téknika administrasaun hala’o nia servisu hodi prosesa ba direitu retroativu sira, nune’e iha faze pagamentu labele hamosu fallansu.

Jornalista : Abilio Elo Nini

Editór       : Cancio Ximenes

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here