Forsa F-FDTL hamutuk ho EUA forma iha ámbitu abertura ezersísiu konjuntu dalan ba dame iha kompenente terrestre Baucau, segunda (26/07). Imajen TATOLI/Natalino Belo.

BAUCAU, 26 jullu 2021 (TATOLI)–Komandante Forsa Armada Pasífiku, Komandu Enjeñaria 412 no Forsa Ezersísiu Rezerva Estadu Unidu Amérika (EUA), Kolonel Santacroce, hateten, prezensa forsa amerikanu iha ezersísiu konjuntu dalan ba dame, ba dahuluk iha Timor-Leste atu defende páz no seguransa.

“Prezensa ami-nia atu halo parseria ho FALINTIL-Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) atu defende páz no seguransa iha ita-nia rejiaun ne’e, ami sente kontente no animadu tebes ba ita-nia ezersísiu dalan ba dame, tanba ne’e espera bele iha kontinuasaun iha futuru ne’ebé di’ak liután,” Kolonel Santacroce, hateten iha kompenente terrestre, Lanud Baucau, segunda ne’e.

Xefe Estadu Maiór F-FDTL, Brigadeiru Jenerál Calisto Santos ‘Coliati’, konversa ho Komandante Forsa Armada Pasífiku, Komandu Enjeñaria 412 no Forsa Ezersísiu Rezerva EUA, Kolonel Santacroce, iha komponente terrestre, Lanud Baucau, segunda (26/07). Imajen TATOLI/Natalino Belo

Nia espera, atividade ne’e bele aprende barak liután, nune’e iha futuru bele halo relasaun iha área defeza metin no fahe nafatin koñesimentu no esperiénsia entre EUA no Timor-Leste.

Biban ne’e, Kolonel Santacroce agradese ba Timor-Leste, ne’ebé konvida ona forsa amerikanu hodi hala’o ezersísiu konjuntu dalan ba dame.

Notísia relevante: Troka esperiénsia téknika-tátika operasaun hanesan esersísiu dalan ba dame

Iha fatin hanesan, Xefe Estadu Maiór F-FDTL, Brigadeiru Jenerál Calisto Santos ‘Coliati’, konsidera, atividade konjunta ne’e bele sai momentu oportunu ba forsa armada atubele aprende hala’o servisu hamutuk iha área militár ho parseiru sira hosi país seluk.

“Aprende hosi sira-nia esperiénsia no matenek nune’e ho esperiénsia sira ne’e ita uza hodi bele serví didi’ak interese nasaun,” Coliati akresenta.

Tuir nia, ezersísiu ne’e ho objetivu atu fahe esperiénsia entre forsa rua ne’ebé aprende iha área téknika no tátika atu hala’o misaun iha terrenu.

“Teknika kombate ida-ne’e mak ita-boot sira sei aprende iha edisaun dahuluk, ne’ebé sei hala’o hamutuk ho forsa EUA,” Coliati hateten.

Forsa país rua halo ezersísiu konjuntu dalan ba dame, ne’ebé foin atu realiza ba dahuluk, sei iha treinamentu iha munisípiu Baucau, hahú loron 26 jullu to’o 06 agostu 2021.

Atividade ne’e lidera hosi forsa EUA Kolonel Santacroce no hosi F-FDTL lideradu hosi Kapitaun infantaria, Nogéra Laranzinha.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

1 KOMENTÁRIU

  1. Nu’udar ha’u Povu Ai-Leba konkorda 100%. Tamba lutu ba Nasaun Mak Seguransa F-FDTL, ne’ebe presisa Ita Nia Forca Sira presisa iha Experensia ne’ebe Mak diak hodi bele hare’e situasaun iha Rai Doben Ida ne’e.

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here