Adjuntu Komisariu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luis de Oliveira Sampaio. Imajen Tatoli/Egas Cristovão.

DILI, 21 jullu 2021 (TATOLI)—Komisaun Anti-Korrupsaun (CAC), liu hosi Diresaun Prevensaun no Sensibilizasaun, simu ona lista funsionáriu ne’ebé ho kargu xefia hosi instituisaun 66, ba prossesu arrolamentu deklarasaun riku-soin no bens interese.

Adjuntu Komisáriu CAC ba asuntu Prevensaun no Sensibilizasaun, Luís Oliveira Sampaio, hateten notifikasaun ne’ebé hasai ba nível ministériu, sekretáriu Estadu, ajénsia autónoma no munisipál hamutuk 98, hodi bele sujeita ba prosesu arrolamentu.

Notísia relevante:Jestór hosi instituisaun 28 preparadu deklara riku-soin

“Iha instituisaun 66 mak submete ona dokumentu ne’ebé nia prosesu ita hahú hatama ba Sistema,” Luís Oliveira Sampaio, hateten ba jornalista Agência Tatoli, kuarta ne’e.

CAC kontinua halo kontaktu no halo komunikasaun ba entidade ne’ebé seidauk submete dokumentu, hodi submte tanba tuir lei 30 jullu hahú prosesu deklarasaun.

Prosesu arrolamentu dadus pessoál ne’ebé instituisaun ida-idak sei aprezenta kona-bá relatóriu informasaun, nune’e CAC efetua serbisu ba instituisaun hira mak  arroladu, hodi sujeita ba deklarasaun.

Tanba ne’e, sei halo arrolamentu ba dadus pessoál hosi instituisaun hotu-hotu, hodi define mapamentu  instituisaun hira mak aplika uluk hodi deklara riku-soin.

Lei númeru 7/2020, 26 agostu kona-bá Medida Prevensaun no Kombate Korrupsaun (MPKK), tama ona iha vigór, iha 22 fevereiru 2021.

Lei MPKK prevee iha kapitulu II Regime de Declaração de Rendimentos,Bens e Interesses hosi artigu 27 to’o artigu 58.

Jornalista: Nelson de Sousa

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here