Ekipa tékniku Operasaun no Manutensaun BTL, E.P halo melloramentu ligasaun bee-moos iha Dili, 17 juñu 2021. Imajen/BTL,E.P

DILI, 17 jullu 2021 (TATOLI)—Diretór Servisu Agua Saneamentu (SAS), Munisípiu Ainaro, Germano de Araujo informa, populasaun sira iha Munisípiu Ainaro 78% asesu ona ba bee-moos ho sufisiente.

“Iha Munisípiu Ainaro, ita iha postu administrativu haat (4), Suku 21 no adeia 131 ne’e, ita-nia populasaun ne’ebé asesu ona bá bee-moos ho sufisiente ne’e iha 78%. Abitante sira-ne’ebé seidauk asesu ba bee-moos ne’e hamutuk 22%,” Germano de Araujo informa bá Agência Tatoli, liuhosi telefónika, sábadu ne’e.

Hosi populasaun 22% ne’ebé seidauk asesu bee-moos ne’e iha aldeia 15 maibé sira-nia problema la hanesan tanba iha fatin balun ne’e bee-matan mak laiha duni, no fatin seluk ne’e komunidade hela iha foho leten no bee-matan iha fali foho hun entaun susar asesu ba bee-moos.

“Sira ne’ebé seidauk asesu ba bee-moos ne’e, to’o agora iha Ainaro ita seidauk iha alternativu ne’ebé di’ak ba komunidade. Ezemplu, iha tempu udan komunidade depende ba udan-been. Tanba, bee-matan ne’ebé iha tempu udan de’it no bailoron, sira tenke ba buka bee iha mota-kuak, bee-matan ne’ebé iha distánsia dook ho kolometru rua to’o tolu hanesan ne’e,” nia dehan.

Tuir planu, nia haktuir, tinan ne’e sei implmenta sistema bee-moos iha Postu Hatu-Odu, iha Suku Leolima, hodi bele kobre ba aldeia haat hanesan Luru, Aimerleu, Lese no Dausur, nune’e mós implementasaun bee-moos ba Postu Hatu-Builico, Suku Nuno-Mogue atu kobre aldeia haat hanesan Tukaro, Hatuserakei, Nunomogelau no Lebulau.

“Populasaun sira iha suku no aldea sira ne’ebé seidauk asesu bee-moos, ba tinan ne’e ita tau ona planu ba 2022 atu haree problema bee-moos ne’e,” nia dehan.

Tuir dadus hosi Servisu Agua Saneamentu (SAS) Munisípiu Ainaro haktuir dadus populasaun sira asesu ba bee-moos iha tinan 2020 ne’e atinje ona 78%, kompostu hosi Posto Administrasaun Ainaro ne’e 82%, Maubisse 71%, Hato Udo 84% no Postu Administrativu Hato Builiko 80%.

Iha postu administrativu haat ne’e, Sistema bee-moos tama hotu ona maibé kestaun tanba komunidade mak hela dook malu entaun sistema dada bee-moos ne’e mak la to’o.

Iha Munisípiu Ainaro ne’e, loloos suku ne’ebé seidauk asesu ba bee-moos ne’e mak Suku Fatubesi, Postu Administrativu Maubise mak seidauk tanba rekursu bee mak liha tanba laiha bee-matan.

Jornalista : Arminda Fonseca

Editór      : Cancio Ximenes

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here