Prezidente Autoridade Baucau, Olívio ‘Bou lesa’ Freitas. Imajen TATOLI/Natalino Belo

BAUCAU, 16 jullu 2021 (TATOLI)--Prezidente Autoridade Munisípiu (PAM) Baucau, Olívio ‘Bou lesa’ Freitas, konsidera atividade kooperativa importante tanba bele solusiona problema moris familiar.

“Kooperativa bele rezolve ita-nia problema no solusiona problema moris familiar inklui saúde, edukasaun no seluk tan,” PAM Baucau hateten iha Fatumaka, sesta ne’e.

Nia haktuir, bainhira uluk sei tempu luta iha ai-laran, buat ne’ebé aprende mak iha nasaun ida kuandu la’o ba oin presiza iha koperativa, maibé depende mos ba jestaun tanba bainhira iha benefísiu sei atrai ema hotu.

“Kooperativa nia benefísiu mak bele dezenvolve ita-nia moris rasik, la dependente ba ema ida no grupu ne’e rasik, dezenvolve ita-nia moris prósperu,” Olívio akresenta.

Notísia relevante: SEkoop kompromete apoiu fundu harii sede CMRFF bainhira aumenta membru

PAM Baucau nota katak durante hala’o atividade ne’e, dalaruma iha kontradisaun, maibé importante mak fiar malu hodi hamutuk buka solusaun.

“Membru kooperativa sira presiza loke liras ba ema hotu no labele halo problema, inklui akomoda ema hotu, nune’e kooperativa iha nabilan no roman, ne’ebé fó benefísiu ba ema hotu,” nia enkoraja.

PAM Olívio ‘Bou Lesa’ Freitas akompanã Sekretáriu Estadu Kooperativa (SEKoop), Elizário Ferreira halo abertura asembleia jerál ba dala IV Kooperativa Multi Setorál Roman Furak Fatumaka (CMRFF, sigla portugés) iha aldeia Uai-behe-ana zona Fatumaka, suku Gariuai, postu administrativu Baucau Villa, munisípiu Baucau.

Nune’e, Autoridade munisipál ne’e agradese ba grupu kooperativa ne’ebé hamorin ona naran Gariuai no foti naran Fatumaka, ne’ebé akomoda suku haat hanesan Samalari, Gariuai, Buibau no Uailili.

Jornalista : Natalino Belo

Editora     : Julia Chatarina

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here