Koordenadór Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun surtu COVID-19 iha Timor-Leste, hosi Sala Situasaun SIJK, Rui Maria de Araújo. Imajen Tatoli/Egas Cristóvão.

DILI, 12 jullu 2021 (TATOLI)—Sala Situasaun, Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK), Koordenadór Forsa Tarefa ba Prevensaun Mitigasaun Surtu COVID-19 iha Timor-Leste, Rui Maria de Araujo, hateten sidadaun ne’ebé kompleta ona vasina doze daruak, bele sirkula livre iha territóriu nasionál.

“SIJK informa mós ba populasaun tomak katak, ema ne’ebé simu ona vasina doze daruak hasoru virus SARS-CoV-2 – naran vasina ida hosi hirak-ne’ebé rekoñesidu hosi Organizasaun Mundiál Saúde (OMS), bele sirkula livremente tama ka sai serka sanitária, no la presiza hetan autorizasaun esepsionál hosi Diretór SIJK,” Rui Maria de Araújo, hateten liuhosi komunikadu, segunda ne’e.

Notísia relevante:TL hetan ona doasaun vasina COVID-19 doze 404.800

Rui Araújo mós informa ba populasaun katak, ema ne’ebé detetatu pozitivu, bainhira rekoperadu ona, bele simu vasina doze dahuluk, ka doze daruak tanba laiha kontra-indikasaun médika.

“SIJK fó-sai ho baze ba númeru vasina ne’ebé seidauk sufisiente atu kobre populasaun TL tomak. Maibé, tanba agora iha ona númeru vasina ne’ebé bo’ot, ema hotu ne’ebé rekoperadu hosi moras COVID-19, bainhira hakarak simu ona vasina, bele hakbesik an ba postu vasina, atu simu vasina,” nia sujere.

Totál doze vasina ne’ebé fó ona ba populasaun elijível (tinan 18 ba leten), to’o ohin dader 10:00, 12 jullu, tuir Sistema Informasaun Saúde iha Ministériu Saúde, totál kumulativu iha Dili doze dahuluk, 117.302 (54,9%)  no doze daruak 21.862 (10,2%). Iha Timor-Leste tomak, doze dahuluk 231.145 (30,6%) no doze daruka 34.053 (4,5%).

Jornalista: Felicidade Ximenes

Editór: Cipriano Colo

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here